Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů

V působnosti Obecního úřadu bude v naší obci proveden sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácnosti. Sběr bude proveden v sobotu 28. dubna 2018 u budovy Obecního úřadu v Malé Bystřici od 8:00–9:00 hod.

Žádáme občany o dodržení uvedeného termínu! Po ukončení již nebude možné odpady odevzdat, neboť sběrová a svozová technika bude přesouvána do dalších obcí našeho regionu.

Na uvedeném místě bude moci každý občan trvale bydlící v Malé Bystřici a majitel rekreační chaty nebo chalupy v katastrálním území Malá Bystřice, bezplatně odevzdat k likvidaci odpady z domácností v následujícím sortimentu:

NEBEZPEČNÉ:

  • olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, monočlánky, autobaterie, zářivky, znečistěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečistěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, televizory, rádia, ledničky, domácí elektrospotřebiče, opotřebované pneumatiky.

VELKOOBJEMOVÉ:

  • matrace, koberce, linolea, WC mísy, umyvadla, kočárky, křesla, gauče, staré oděvy a boty apod.

Podnikatelé mohou po dohodě s obecním úřadem odpady odevzdat za úhradu dle ceníku.

Jelikož jsou sběry v naší obci organizovány každoročně, není důvod, aby některé z těchto odpadů končily v popelnicích, kamnech nebo dokonce ve volné přírodě!

Kontejner pro velkoobjemový odpad bude přistaven k obecnímu úřadu v úterý 24. dubna. 2018. Občanům, kteří nemohou vlastními prostředky odpady odvézt k obecnímu úřadu, bude odpad na požádání zdarma odvezen (p. Válek – tel.: 737 235 158).

Termíny odvozů od občanů prostředky obecního úřadu: horní konec a Malenov: úterý 24. 4., dolní konec: středa 25. 4., Santov: pátek 27. 4 2018.

Další odvoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů bude v říjnu 2018.

Upozorňujeme občany, že stavební odpad (suť, lepenky, střešní krytina apod.) nebude sbírán.

Podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Pramínek

Podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019 probíhá v termínech:

  • Místo pro vyzvednutí žádosti: Mateřská škola Pramínek, přechodně na adrese ZŠ, Valašská Bystřice 360, termín: 16. dubna–20. dubna 2018
  • Místo pro podávání žádostí: Mateřská škola Pramínek, přechodně na adrese ZŠ, Valašská Bystřice – ředitelna MŠ, termín: pátek 4. května 2018, doba pro podání žádosti: 8.00–15.00 hod.

Zákonný zástupce při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží k nahlédnutí rodný list dítěte a doloží svůj průkaz totožnosti. Dále také doloží potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Dítě, které nesplňuje tyto zákonné podmínky, nemůže být do mateřské školy přijato. Výjimkou jsou děti, pro které je vzdělávání v mateřské škole povinné.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií na základě doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání. Při přijímání dítěte do mateřské školy jsou posuzovány potřeby dítěte.

Ředitelka školy rozhoduje o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení.

Pro děti, které do 31. 8. 2018 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2018 předškolní vzdělávání dle zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) povinné. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělání je považováno za přestupek.

Rozhodnutí o přijetí dětí se nepředává rodičům v písemné podobě, ale oznamuje se zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole, a to:

  • na dveřích při vstupu do prostoru přechodně upraveného pro MŠ Pramínek v Základní škole
  • na webových stránkách MŠ: http://www.praminekskolka.cz

V seznamu nemohou být uvedena jména. DĚTI ZDE BUDOU UVEDENY POD REGISTRAČNÍMI ČÍSLY, která budou přidělena v den zápisu do MŠ.

Přepravní opatření — Valašská Rally 2018

Z důvodu konání motoristického podniku Valašská Rally 2018 bude provoz veřejné dopravy ve dnech 24. a 25. března 2018 omezen. Více informací naleznete v přiloženém souboru.

Nové vydání zpravodaje — únor 2018

Na webovém sídle, v sekci Zpravodaj, naleznete nové číslo Malobystřického zpravodájku.

Přejít na zpravodaj únor 2018.

Nové fotoalbum: Dětský karneval a sportovní ples

V sekci Fotogalerie, v části „Kulturní události“, naleznete dvě nová fotoalba, a to z dětského karnevalu a sportovního plesu.

Zobrazit fotoalbum z dětského karnevalu.

Zobrazit fotoalbum ze sportovního plesu.

Změna termínu zájezdu do Bratislavy

Zájezd do Bratislavy se neuskuteční v plánovaném termínu, v sobotu 26. května 2018, ale až v neděli 27. května 2018.
Změna termínu byla způsobena potřebou navýšit kapacitu autobusu z důvodu velkého zájmu občanů.

Dětský karneval již v sobotu 17. února

Milé děti, připravte si nějakou krásnou masku a přijďte se svými rodiči (či prarodiči) strávit společné odpoledne plné her a zábavy. Budeme se na vás všechny těšit již v sobotu 17. února od 14:30 hodin v sále Hasičské zbrojnice.

Obecní zájezd do Bratislavy s plavbou po Dunaji

Obecní úřad v Malé Bystřici ve spolupráci s CK Valaška pořádá v sobotu 26. května zájezd do Bratislavy s plavbou po Dunaji až k zřícenině hradu Děvín.
Více informací v přiloženém plakátu.

Výsledek Tříkrálové sbírky v naší obci

V letošním roce se koledníkům v naší obci podařilo vybrat krásnou částku 12.247 Kč. Je to opět více než vloni, za což všem patří velké poděkování. Za výslednou částkou je totiž skryto velké úsilí koledníků, obětavost paní Radky Zezulkové a v neposlední řadě štědrost a ochota pomoci vás všech, co jste přispěli finančním obnosem.
Celková hodnota darů společně za Valašskou i Malou Bystřici činila 123.598 Kč.

V roce 2018 budou dary využity na pomoc lidem v akutní nouzi; na podporu provozu centra sociálně-materiální pomoci; na provedení druhé etapy oprav objektu, ve kterém sídlí služby pro lidi bez domova a na opravy druhé části komunikačního systému sestra-pacient v Charitativním domě pokojného stáří ve Valašské Bystřici.

Tříkrálová sbírka 2018

Ve dnech 5. a 6. ledna 2018 proběhne opět Tříkrálová sbírka. V pátek 5. ledna v 16 hodin bude sbírka zahájena v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Valašské Bystřici mší svatou s požehnáním koledníkům. Poté se koledníci rozejdou do vašich domovů. Více informací o využití darů v letošním roce je v přiloženém plakátku.