Zpravodaj březen 2017, číslo 3

Výzva na kotlíkové dotace

Zlínský kraj vyhlásil výzvu pro fyzické osoby – majitele rodinných domů k předkládání žádostí o dotaci na výměnu starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním na území kraje (tzv. kotlíkové dotace).

Tato aktuální výzva Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje svými podmínkami převážně odpovídá výzvě, jež byla vyhlášena Zlínským krajem na přelomu let 2015 a 2016. Novinkami jsou pak zejména:

 • omezení výčtu podporovaných zdrojů tepla pouze na obnovitelné zdroje energie, tj. na tepelná čerpadla nebo kotle na pevná paliva – výhradně biomasa (dřevo, pelety, dř. brikety, apod.),
 • změna způsobu předkládání žádostí, kdy je žádost vyplňována a odeslána prostřednictvím elektronického formuláře a následně je žádost do 10 kalendářních dnů doručena Zlínskému kraji v listinné podobě nebo prostřednictvím datové schránky.

Celková předpokládaná finanční alokace vyhlášené výzvy je 34,4 mil. Kč. Příjem elektronických formulářů žádostí o dotaci bude zahájen 19. 4. 2017 v 8:00 hod. a ukončen bude 21. 4. 2017 ve 13.00 hod. Příjem elektronických formulářů žádosti může býti ukončen i dříve, a to v případě, že budou přijaty elektronické formuláře s celkovou požadovanou výší dotace dosahující alespoň 150 % finanční alokace.

V případě jakýchkoli dotazů k dotacím na podporu výměny zdrojů tepla mohou zájemci o informace kontaktovat pracovníky Oddělení dotačních programů Krajského úřadu Zlínského kraje:

 • Ing. Petr Hasala, tel.: 577 043 825,
 • Ing. Barbora Kubernátová, 577 043 843,
 • Ing. Ludmila Vaňková, 577 043 833,
 • případně lze využít kontaktní e-mail: kotliky@kr-zlinsky.cz.

**********

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku

**********

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů

POZOR — NEPŘEHLÉDNĚTE

V působnosti Obecního úřadu bude v naší obci proveden sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácnosti.

Sběr bude proveden v sobotu 29. dubna 2017 u budovy Obecního úřadu v Malé Bystřici od 8:00–9:00 hod.

Žádáme občany o dodržení uvedeného termínu! Po ukončení již nebude možné odpady odevzdat, neboť sběrová a svozová technika bude přesouvána do dalších obcí našeho regionu.

Na uvedeném místě bude moci každý občan trvale bydlící v Malé Bystřici a majitel rekreační chaty nebo chalupy v katastrálním území Malá Bystřice, bezplatně odevzdat k likvidaci odpady z domácností v následujícím sortimentu:

NEBEZPEČNÉ:

 • olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, monočlánky, autobaterie, zářivky, znečistěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečistěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, televizory, rádia, ledničky, domácí elektrospotřebiče, opotřebované pneumatiky.

VELKOOBJEMOVÉ:

 • matrace, koberce, linolea, WC mísy, umyvadla, kočárky, křesla, gauče, staré oděvy a boty apod.

Podnikatelé mohou po dohodě s obecním úřadem odpady odevzdat za úhradu dle ceníku.

Jelikož jsou sběry v naší obci organizovány každoročně, není důvod, aby některé z těchto odpadů končily v popelnicích, kamnech nebo dokonce ve volné přírodě!

Kontejner pro velkoobjemový odpad bude přistaven k obecnímu úřadu ve středu 26. 4. 2017. Občanům, kteří nemohou vlastními prostředky odpady odvézt k obecnímu úřadu, bude odpad na požádání zdarma odvezen (p. Válek – tel.: 737 235 158).

Termíny odvozů od občanů prostředky obecního úřadu: horní konec a Malenov: středa 26. 4., dolní konec: čtvrtek 27. 4., Santov: pátek 28. 4. 2017.

Další odvoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů bude v říjnu 2017.

Upozorňujeme občany, že stavební odpad (suť, lepenky, střešní krytina apod.) nebude sbírán.

**********

Odvoz popelnic v měsíci dubnu

Odvoz popelnic v dubnu letošního roku se uskuteční v těchto dnech: 3. a 17. dubna.

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice.

**********

Služba domácího hospice

Od ledna 2016 nabízí vsetínská Diakonie ve Vsetíně a okolí novou službu – je jí domácí hospic DEVĚTSIL. Domácí hospicová péče je určena nevyléčitelně nemocným a umírajícím a jejich rodinám, které se rozhodly o svého blízkého pečovat v domácím prostředí. Odborný tým pracovníků pomůže zvládnout péči tak, aby nemocný netrpěl bolestmi, aby byla zachována jeho důstojnost a co nejvyšší kvalita jeho života, tak aby závěr života mohl strávit doma, obklopen blízkými.

Služba domácího hospice DEVĚTSIL sídlí na Vsetíně, na Smetanově ulici 1484 v 7. poschodí věžového domu, kontakty jsou: telefon 731 640 764 nebo e-mail: devetsil@diakonie.cz.

**********

Povinné očkování psů a koček

Povinné očkování psů a koček proti vzteklině se v naší obci uskuteční v sobotu 1. dubna v následujících časech:

 • Malenov – 15:45 hod.
 • Santov – 16:15 hod.
 • U Kočíbů – 16:45 hod.
 • V Údolí – 17:00 hod.
 • U Bušů – 17:15 hod.

Cena očkování je 150 Kč. Možnost vakcinace i proti jiným onemocněním, odčervení a jiné podle požadavků majitele zvířete.

**********

Zápis do Mateřské školy Pramínek

Žádosti o zápis do mateřské školy Pramínek ve Valašské Bystřici lze vyzvednout v období 17. dubna až 21. dubna 2017. Žádosti se odevzdávají ve čtvrtek 4. května 2017 v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v ředitelně Mateřské školy Pramínek, Valašská Bystřice 155.

Zákonný zástupce při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží k nahlédnutí rodný list dítěte a doloží svůj průkaz totožnosti. Dále také doloží potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Dítě, které nesplňuje tyto zákonné podmínky, nemůže být do mateřské školy přijato (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví). Výjimkou jsou děti, pro které je vzdělávání v mateřské škole povinné.

Rodiče dětí, kteří mají zájem, aby jejich dítě bylo zařazeno do Speciální logopedické třídy Mateřské školy Pramínek, Valašská Bystřice, okres Vsetín, sdělí v den zápisu – ve čtvrtek 4. května 2017 tuto skutečnost ředitelce školy. Bude jim předána k vyplnění žádost o přijetí do Speciální logopedické třídy. Rodiče následně musí navštívit školské poradenské zařízení, které jim vyhotoví doporučení o zařazení dítěte do logopedické třídy.

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 se rozhodnutí o přijetí dětí nepředává rodičům v písemné podobě, ale oznamuje se zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole, a to:

 • na vývěsní desce u vchodu při vstupu do budovy MŠ Pramínek
 • na webových stránkách MŠ: www.praminekskolka.cz.

**********

Speciální logopedická třída “Berušky” při MŠ Pramínek ve Valašské Bystřici

Logopedická třída Berušky při MŠ Pramínek

Logopedická třída Berušky při MŠ Pramínek