Zpravodaj květen 2018, číslo 5

Informace o výskytu chráněných šelem v CHKO Beskydy

Kromě podpory chovu hospodářských zvířat (jako jsou ovce, kozy a další), která napomáhají udržovat luky a pastviny a přispívají k zachování malebné beskydské krajiny, podporuje náš stát přítomnost velkých šelem (rysa ostrovida, vlka obecného a medvěda hnědého), a to pro jejich vzácnost a pro jejich zásadní význam při udržování přírodní rovnováhy. Následující informace mají napomoct ke snížení konfliktů, které chráněné šelmy, zejména vlci, mohou působit tím, že napadají hospodářská zvířata (v našich podmínkách především ovce, kozy a malá telata).

 • V Beskydech se rysové, medvědi a vlci trvale vyskytují už několik desetiletí. V současné době je potvrzen aktuální výskyt tříčlenné vlčí smečky v prostoru Javorníků a Vsetínských vrchů.
 • Škody, které velké šelmy působí na hospodářských zvířatech, hradí stát podle zákona č. 115/2000 Sb. o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy.
 • Po nálezu hospodářských zvířat usmrcených nebo zraněných šelmou je třeba událost nahlásit do 48 hod. od zjištění škody na Správu CHKO Beskydy (v pracovní dny
  i o víkendu na mobil: 607 837 854). Správa provede bezodkladné šetření k určení původce škody a poskytne chovateli další potřebné instrukce. Mrtvá zvířata je třeba kvůli šetření ponechat na místě útoku a pokud možno zajistit pobytové znaky šelem (stopy, trus, chlupy) před zničením. Škoda se hradí za dospělá i mladá zvířata, bez ohledu na to, zda mají ušní značky.
 • Šelmy se na místo útoku často vracejí, proto je třeba lépe zajistit zbylá zvířata – doporučuje se zavírat je na noc do chléva nebo do dvojité ohrady v blízkosti domu. Je možné si od Správy CHKO Beskydy nebo od hnutí DUHA krátkodobě zapůjčit síťový elektrický ohradník.
 • Nejlepší ochranou stáda je trvalá přítomnost velkého pasteveckého psa, případně účinnější zabezpečení ovcí v nočních hodinách, kdy šelmy obvykle útočí.

**********

Farmářské trhy ve Vsetíně i Valašském Meziříčí

V posledních letech se zavedla tradice farmářských trhů, kde si můžete koupit výrobky, které pochází výhradně z domácích farem a zemědělských činností. Zakoupit můžete zeleninu, ovoce, bylinky, květiny, sazeničky, med, chléb, vejce, sirupy, marmelády, maso, víno či pivo.

Ve Valašském Meziříčí se trhy budou konat ve dnech: 5. 5., 11. 5., 25. 5., 8. 6., 31. 8., 14. 9., 12. 10. a 27. 10.

Na Vsetíně můžete trhy navštívit v termínech: 12. 5., 26. 5., 9. 6., 23. 6., 7. 7., 21. 7., 4. 8., 18. 8., 1. 9., 15. 9., 29. 9., 13. 10. a 27.10.

**********

Odvoz popelnic v měsíci červnu

Odvoz popelnic v červnu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 11. a 25. června.

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice.

**********

Sbor dobrovolných hasičů hledá nové členy

Sbor dobrovolných hasičů obce Malá Bystřice přijme další členy (muže i ženy) do sboru na funkci hasič nebo strojník. SDH naší obce se v současné době potýká s nedostatkem členů při výjezdech. Kdo z občanů má zájem o práci ve sboru dobrovolných hasičů obce, ať se přihlásí na obecním úřadě.

**********

Oprava místní komunikace na Santov

Naše obec uspěla se žádostí o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj – Programu obnovy venkova a získala dotaci ve výši 1mil. Kč na opravu místní komunikace z Malé Bystřice na Santov. Místní komunikace v obci Malá Bystřice je v současné době ve špatném stavu. Účelem opravy je pokládka nového povrchu této místní komunikace, čímž dojde ke zlepšení podmínek provozu na této komunikaci, která je zároveň značenou cyklotrasou. Délka opravovaného úseku bude 1 388 m. Plocha opravy 4 365 m2. Váha zabudovaného materiálu bude 686 tun, tj. 70–75 nákladních aut.

Popis technického řešení

Navržena je oprava části stávající místní komunikace od konce opravy v r. 2008 (poblíž č. p. 77) až po křižovatku u hospody na Santově. Návrh je proveden dle ČSN 73 6110 (Projektování místních komunikací) a TP 170 (Navrhování vozovek pozemních komunikací). Návrh je proveden pro třídu dopravního zatížení VI a pro nenamrzavé podloží.

Stávající konstrukce MK je tvořena vrstvou penetračního makadamu (dále jen „PM“) o tloušťce cca 10 cm. Na mnoha místech jsou výtluky až 10 cm a hluboké a vyjeté koleje až 7 cm. Stávající obrusná vrstva z PM bude strojně očištěna (místa, která nelze očistit strojně, budou dočištěna ručně), následně vyrovnány vyjeté koleje, vyplněny výtluky asfaltobetonem AC (AB) a následně proveden spojovací postřik z asfaltové emulze v množství do 0,70 kg/m2. Obrusná vrstva bude provedena položením asfaltobetonu ACO 11+ finišerem v tloušťce 60 mm v šířce 3,0–3,5 m a jeho následným zhutněním.

Šířka vozovky v celé délce je 3 m. Napojení na stávající již opravenou část MK č. 1c a 3c budou připraveny styčné plochy zafrézováním, popř. ručním zařezáním a následným odbouráním. Sjezdy na přilehlé místní a účelové komunikace a k rodinným domům zhotoveny na pozemku této opravované komunikace budou v rozsahu 201 m2. Příčné a podélné sklonové poměry na MK budou zachovány a budou kopírovat stávající stav a sklonové poměry.

Předpokládaný termín opravy této komunikace bude v červnu 2018. Oprava bude probíhat cca 3 dny a v této době bude na komunikace omezený průjezd.

**********

SMS Infokanál obce

Obec Malá Bystřice nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění v obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu obce, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).

Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o:

 • plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení?
 • plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu?
 • uzavírkách místních komunikací?
 • termínech mimořádných svozů odpadu?
 • konání kulturních a společenských akcí?
 • mimořádných změnách v provozní době OÚ apod.?
 • a další užitečné informace spojené se životem ve Vaší obci?

Zaregistrovat se k odběru SMS infokanálu obce můžete třemi způsoby:

 • online na webové adrese www.infokanal.cz/cweb/reg/MALABYSTRICE,
 • SMS zprávou ve tvaru REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera MALA mezera BYSTRICE mezera CISLOPOPISNE (pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID); velikost písmen nehraje roli, důležité jsou mezery mezi slovy, např. JAN VELKY MALA BYSTRICE 55 nebo JAN VELKY MALA BYSTRICE 55 EVID. SMS odešlete na číslo infokanálu 571 443 570,
 • nebo osobně na obecním úřadě obce.

Bližší informace získáte na webových stránkách obce, informačních letácích či na obecním úřadě obce.

**********

Naši jubilanti na měsíc červen

V měsíci červnu oslaví své narozeniny:

 • paní EMILIE TRUSINOVÁ – 85 let
 • pan JOSEF JUROŠEK – 81 let
 • paní LYDIE TRUSINOVÁ – 80 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a spokojenosti v životě.