Zpravodaj leden 2016, číslo 1

Zpravodájek je s vámi už sedmým rokem

Vážení a milí spoluobčané, vážení a milí čtenáři,

dovolte mi na úvod prvního čísla nového ročníku Malobystřického zpravodaje podělit se s vámi o pár řádků. Náš obecní zpravodaj s příchodem roku 2016 oslavil sedmé narozeniny! Je to pro mě velmi přijemná zpráva, že i po tolika letech projevujete o zpravodaj zájem a mohli jsme tak zahájit nový ročník.

Dovolte mi na tomto místě poděkovat všem lidem, kteří přispěli nebo pravidelně přispívají svými příspěvky, fotografiemi či podněty k tvorbě zpravodaje. Obrovské poděkování posílám na Santov k panu Hašpicovi, který na mě vždy myslí s nějakým příjemným a hezkým „fotopozdravem“. Samozřejmě nesmím zapomenout na Lucku Škabrahovou, která pro vás připravuje velkou část článků a fotografií do obecního zpravodaje a bez které bych úpřímně v této práci nepokračovala. Jsem ráda, že mám tak skvělou oporu a podporu právě v ní. Děkuji rovněž obecnímu úřadu, který připravuje tištěnou verzi zpravodaje. V neposlední řadě děkuji vám všem, čtenářům zpravodájku, že zájem o zpravodájek u vás přetrvává i nadále!

S příchodem nového roku jsem si pro vás připravila snad příjemné překvapení – na webové adrese www.malabystrice.cz na vás čeká nová webová prezentace naší obce. Nový vzhled by měl pro vás znamenat příjemnější používaní, přehlednější způsob prezentování informací a zároveň možnost bezproblémově prohlížet webový obsah na svém mobilním telefonu. Tímto bych chtěla ještě jednou poděkovat panu Adolfu Hašpicovi a také Daliboru Tydlačkovi, kteří mi poskytli již v minulosti řadu krásných fotografií z naší obce a které se mi teď velmi hodily. Snad se vám budou společně s novým webovým rozhraním také líbit.

Ze srdce Vám přeji, ať je rok 2016 pro Vás i Vaše blízké rokem úspěšným, rokem zdraví a spokojenosti a rokem dobrých zpráv! Doufám, že ta sedmička přinese štěstí nejen obecnímu zpravodaji, ale také vám, kteří ho čtete. 

S přáním všeho dobrého, Světlana Hrabinová

**********

Tříkrálová sbírka

Ve dnech 8. a 9. ledna 2016 proběhla pod záštitou Charity z Valašské Bystřice Tříkrálová sbírka. V letošním roce byla v naší obci vybrána částka 12 027 Kč, což činí o 1 137 Kč více oproti loňskému roku. Podle informací dostupných na oficiálních webových stránkách sbírky bylo společně s Valašskou Bystřicí vybrána částka 116 587 Kč.

Když částku vybranou v naší obci podělím počtem obyvatel v obci, domnívám se, že se jedná o velmi pěkný výsledek. Vám všem, kteří jste koledníky ve svých domovech přivítali a neváhali přispět potřebným v našem okolí, patří velké poděkování.

Z vašich darů v roce 2016 chce Charita Valašské Meziříčí (pod kterou Charita Valašská Bystřice spadá) vyčlenit prostředky na přímou pomoc lidem v akutní nouzi, pořídit kompenzační pomůcky a doplnit potřebné vybavení pro pečovatelskou službu v Kelči a Rožnově p. Radhoštěm. Dále chce zakoupit automobil pro Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a automobil pro Charitní dům pokojného stáří ve Valašské Bystřici. Zbytek financí se využije na obnovu zařízení pokojů v Azylovém domě pro matky s dětmi a rekonstrukci zázemí služeb pro osoby bez přístřeší.

Chtěla bych také moc poděkovat vedoucí sbírky v naší obci a všem koledníkům za to, že i přes nepřízeň počasí obětovali svůj volný čas a vydali se do vašich domovů získat prostředky pro dobrou věc. Konkrétně velké poděkovaní patří Radce Zezulkové, spolu s Adélkou Zezulkovou, Patrikem Hlaváčem, Haničkou Kotrlovou, Nikolkou Hlaváčovou a Světlankou Hrabinovou.

Tříkráloví koledníci z naší obce v roce 2016

Tříkráloví koledníci z naší obce v roce 2016 — Hanička Kotrlová, Adélka Zezulková, Nikolka Hlaváčová a vedoucí skupinky Radka Zezulková
Foto: Lucie Škabrahová

Ing. Alena Válková

**********

Masopust ve Valašském muzeu v přírodě

Valašské muzeum připravuje pravidelně akce ke každé tradici a svátku a jednou z nich je prastarý svátek, tzv. masopust. Za začátek masopustu se považuje doba od Tří králů a trvá až do Popeleční středy, kterou začíná čtyřicetidenní půst před Velikonocemi. Doba Masopustní má být ve znamení zábav a hodování. Závěr Masopustu býval oslavován obchůzkami v maškarách.

Masopust už se tolik nedodržuje a s tradicí obchůzek v maskách už se také nepotkáváme. V muzeu však tuto tradici dodržují stále a masopustní obchůzku můžeme vidět v areálu Dřevěného městečka v sobotu 6. února od 9:00 do 16:00 hodin.

Zábavu vám zpříjemní dechová hudba „Záhořané“, která zde bude hrát po celý den. V muzeu se také představí řeznické firmy, které zde budou mít prezentaci svých vlastních výrobků a budou mezi sebou soutěžit „O nejlepší valašskou klobásu“ a „O nejlepší valašskou tlačenku“. Jako návštěvníci můžete chutné výrobky ohodnotit v soutěži „O nejlepší řeznický stánek“. Pro prvních 2 000 návštěvníků je připraven bonus v podobě slosovatelného kuponu, který obdržíte ke vstupence. Vylosovaní budou dva výherci, 1. cena obnáší vepřovou kýtu věnovanou MP Krásno, a.s., 2. cena je šunka Mandolína od firmy Váhala a spol. s. r. o.

Po celý den bude připraven doprovodný program:

 • 9:00 Vyhrává dechová hudba „Záhořané“
 • 10:00 Slavnostní zahájení pořadu z balkónu fojtství a vyhlášení soutěží
 • 10:30 Masopustní obchůzka ze slovenského Považia folklorní skupiny „Limbora“ z Prečína
 • 11:00 Dechová hudba „Záhořané“
 • 11:30 Valašské masopustní obchůzky folklorních souborů „Soláň“ a „Javořina“
 • 12:00 Dechová hudba „Záhořané“
 • 12:30 Muzika z Prečína
 • 13:00 Hra o svaté Dorotě předvedená dětmi z „Farního společenství dětí a mládeže Zašová“
 • 13:30 Dechová hudba „Záhořané“
 • 14:00 Vyhlášení výsledků soutěží, losování vepřové kýty
 • 14:30 Masopustní obchůzky valašských souborů „Javořina“ a „Soláň“ a slovenské folklorní skupiny „Limbora“
 • 15:00 Pochovávání basy v podání veterán klubu valašského souboru „Radhošť“
 • 16:00 Ukončení pořadu

Lucie Škabrahová

zdroj: www.vmp.cz

**********

Odvoz popelnic v měsíci únoru

Odvoz popelnic v únoru letošního roku se uskuteční v těchto dnech: 8. a 22. února.

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice a v zimních měsících od nich odhrnuli sníh.

Kompletní rozpis odvozu popelnic v novém roce 2016 naleznete na webových stránkách obce či v budově obecního úřadu.

**********

Informace k dani z nemovitosti

V Malé Bystřici proběhla v minulých letech pozemková úprava. Tato pozemková úprava nabyla právní moci dne 20. února 2015.

Majitelé pozemků a nemovitostí v Malé Bystřici jsou proto povinni podat přiznání k dani z nemovitosti, ve kterém uvedou nová parcelní čísla a výměry pozemků.

Nová přiznání je nutné podat do 31. ledna 2016.

Tiskopisy jsou k dostání v budově obecního úřadu.

**********

Místní poplatky v roce 2016

Výše místních poplatků pro rok 2016 zůstává nezměněná. Znění vyhlášek je uvedeno na webových stránkách obce, v sekci „Vyhlášky a nařízení“.

PES

Poplatek za prvního a druhého psa je 50 Kč, za třetího a každého dalšího psa 100 Kč, viz obecně závazná vyhláška 2/2015 o místních poplatcích. Splatnost poplatku je do 30. 4. 2015.

ODPADY

Částka je stanovena na 450 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci a za rekreační chalupu či objekt na katastru obce, viz obecně závazná vyhláška 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů. Splatnost poplatku je do 30. 4. 2015.

Platit je možné v hotovosti v době úředních hodin na obecním úřadě nebo bezhotovostní platbou:

 • číslo účtu: 10723851/0100
 • variabilní symbol: uveďte prosím evidenční či popisné číslo, např. 036 (evidenční číslo chaty), 36 (popisné číslo objektu)

**********

Naši jubilanti na měsíc únor

V měsíci únoru oslaví své narozeniny:

 • paní ZDENKA KŘENKOVÁ – 84 let
 • paní VĚRA STREITOVÁ ­– 81 let
 • pan FRANTIŠEK MIKULENKA – 75 let
 • pan BOŘIVOJ PTÁČEK – 65 let
 • paní VĚRA SEDLÁČKOVÁ ­– 83 let
 • pan JOSEF NOVOSÁD – 65 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a spokojenosti v životě.