Zpravodaj leden 2017, číslo 1

Zpravodájek začíná osmý rok

Vážení a milí spoluobčané, vážení a milí čtenáři,

dovolte mi na úvod prvního čísla nového ročníku Malobystřického zpravodaje podělit se s vámi o pár stručných vět. I když tomu na začátku moc lidí nevěřilo, včetně mě, náš obecní zpravodaj s příchodem roku 2017 slaví již osmé narozeniny!

Proto bych velmi ráda poděkovala všem lidem, kteří do zpravodaje přispívají (jmenovitě Lucce Škabrahové a také panu Adolfu Hašpicovi a jeho rodině ze Santova), a vedení obce, jež vydávání zpravodaje stále podporuje a stará se o přípravu tištěné verze. V neposlední řadě děkuji vám všem, čtenářům zpravodájku, že zájem o zpravodájek u vás přetrvává i nadále!

Ze srdce vám přeji, ať je rok 2017 rokem dobrých zpráv a krásných okamžiků.

S přáním všeho dobrého, Světlana Hrabinová

**********

Výsledky tříkrálové sbírky

Ve dnech 6. a 7. ledna 2017 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka, a to pod záštitou Charity Valašské Meziříčí. Na oficiálních stránkách Sbírky se vyčísluje hodnota darů společně za Valašskou i Malou Bystřici. V letošním roce obyvatelé těchto vesnic věnovali na dobrou věc částku 121 200 Kč (v loňském roce bylo vybráno 116 587 Kč). Po rozpečetění malobystřické pokladničky se organizátoři dopočítali krásné částky 11 313 Kč. Celková hodnota vykoledovaných darů v celé republice činila ke dni 17. 1. 2017 částku 61 499 557 Kč.

Chtěla bych na tomto místě poděkovat především paní Radce Zezulkové za organizaci Tříkrálové sbírky v naší obci, ale také vyjádřit velký obdiv koledníkům, které v jejich snažení nezastavil ani velký mráz. Nepřízeň počasí je nijak nezaskočila a s doslova nasazením vlastního zdraví se jim podařilo vybrat tuto krásnou částku. Jmenovitě se jednalo o Haničku Kotrlovou, Adélku Zezulkovou a Patrika Hlaváče. Velké díky samozřejmě patří také Vám, občanům Malé Bystřice, za štědrost, vlídnost a ochotu pomoci.

Výnos Tříkrálové sbírky, který v roce 2017 obdržela Charita Valašské Meziříčí, bude využit na následující účely:

  • přímou pomoc lidem v akutní nouzi,
  • finanční podporu pro Centrum sociálně-materiální pomoci,
  • spolufinancování projektu „Děti na pomoc aktivnímu stáří“ – zbudování zahrady při Charitním domě pokojného stáří ve Valašské Bystřici,
  • kompenzační pomůcky a doplnění potřebného vybavení pro Pečovatelskou službu v Rožnově pod Radhoštěm a Kelči.

Pokud vás koledníci nezastihli doma nebo chcete sbírku podpořit celoročně, můžete zaslat dárcovskou SMS ve tvaru: DMS ROK KOLEDA na číslo 87 777 a každý měsíc vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.

Tříkráloví koledníci z naší obce – vedoucí skupinky Radka Zezulková, Hanička Kotrlová, Patrik Hlaváč a Adélka Zezulková
Foto: Jakub Škabraha

Ing. Alena Válková (text), Jakub Škabraha (fotografie)

**********

Odvoz popelnic v měsíci únoru

Odvoz popelnic v únoru letošního roku se uskuteční v těchto dnech: 6. a 20. února.

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice a v zimních měsících od nich odhrnuli sníh.

Kompletní rozpis odvozu popelnic v novém roce 2017 naleznete na webových stránkách obce či v budově obecního úřadu.

**********

Místní poplatky v roce 2017

Výše místních poplatků pro rok 2017 zůstává nezměněná. Znění vyhlášek je uvedeno na webových stránkách obce, v sekci „Vyhlášky a nařízení“.

PES

Poplatek za prvního a druhého psa je 50 Kč, za třetího a každého dalšího psa 100 Kč, viz obecně závazná vyhláška 2/2015 o místních poplatcích. Splatnost poplatku je do 30. 4. 2017.

ODPADY

Částka je stanovena na 450 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci a za rekreační chalupu či objekt na katastru obce, viz obecně závazná vyhláška 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů. Splatnost poplatku je do 30. 4. 2017.

Platit je možné v hotovosti v době úředních hodin na obecním úřadě nebo bezhotovostní platbou:

  • číslo účtu: 10723851/0100
  • variabilní symbol: uveďte prosím evidenční či popisné číslo, např. 036 (evidenční číslo chaty), 36 (popisné číslo objektu)

**********

Ordinační hodiny lékaře ve Valašské Bystřici

Ordinační hodiny lékaře ve Valašské Bystřici

Ordinační hodiny lékaře ve Valašské Bystřici

**********

Naši jubilanti na měsíc únor

V měsíci únoru oslaví své narozeniny:

  • paní ZDENKA KŘENKOVÁ – 85 let
  • paní VĚRA STREITOVÁ – 82 let
  • paní VĚRA SEDLÁČKOVÁ – 84 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a spokojenosti v životě.