Zpravodaj leden 2018, číslo 1

Výsledky volby prezidenta ČR v prvním kole

V pátek 12. a v sobotu 13. ledna se k 1. kolu voleb v Malé Bystřici dostavilo 174 voličů. Z toho 6 voličů volilo na voličský průkaz. Všechny odevzdané hlasy byly platné. Několik starších občanů projevilo zájem volit, požádali proto o možnost volit mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Průběh voleb byl poklidný, bez jakýkoliv komplikací.

Občanům Malé Bystřice se nejvíce líbil kandidát č. 7, Miloš Zeman, následovaný Jiřím Drahošem a třetí pozici obsadil Mirek Topolánek. Již tradičně převýšila volební účast v naší obci průměr ČR, což je určitě dobrý výsledek. Nezbývá než vyslovit přání, ať je i účast v II. kole volby prezidenta natolik hojná. Přehlednější výsledek I. kola je shrnut v následující tabulce.

Výsledek za celou ČR Výsledek v Malé Bystřici

Celková volební účast

61,92 %

64,93 %

Hlasy — Miloš Zeman

38,56 %

47,70 %

Hlasy — Jiří Drahoš

26,60 %

22,98 %

Stým voličem v naší obci byl Ondřej Horák.

Stým voličem v naší obci byl Ondřej Horák.
Foto: Alena Válková

Alena Válková (text a foto)

**********

Výsledky Tříkrálové sbírky

Ve dnech 5. a 6. ledna proběhla Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity Valašské Meziříčí. V letošním roce se koledníkům v naší obci podařilo vybrat krásnou částku 12 247 Kč. Celková hodnota darů společně za Valašskou i Malou Bystřici činila 123 598 Kč. Je to opět více než vloni, za což všem patří velké poděkování. Za výslednou částkou je totiž skryto velké úsilí koledníků, obětavost vedoucí paní Radky Zezulkové a v neposlední řadě štědrost a ochota pomoci vás všech, co jste přispěli finančním obnosem. Role koledníků se letos opět ujali Adélka Zezulková, Hanička Kotrlová a Patrik Hlaváč.

Z darů v roce 2018 zamýšlí Charita Valašské Meziříčí vyčlenit prostředky na:

 • pomoc lidem v akutní nouzi,
 • podporu provozu centra sociálně-materiální pomoci,
 • provedení druhé etapy oprav objektu, ve kterém sídlí služby pro lidi bez domova,
 • opravy druhé části komunikačního systému sestra-pacient v Charitativním domě pokojného stáří ve Valašské Bystřici.

Pomáhat je možné i zasláním finančního obnosu na číslo účtu: 66008822/0800, variabilní symbol: 777. Nebo prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru: DMS KOLEDA 30 na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, Charita ČR z každé DMS obdrží 29 Kč. Více informací je také na: www.darcovskasms.cz.

Alena Válková

**********

Kino Svět ve Valašském Meziříčí zavírá

Kino bude zavřené déle než rok, a to kvůli plánované rekonstrukci. Budova se během ní přemění na moderní komunitní centrum, ve kterém bude kromě stávajícího kina občanská poradna, restaurace a také městská knihovna.

Lucie Škabrahová
zdroj: Valašský deník

**********

Velkochovatelům prasat se blýská na lepší časy

Ministr zemědělství Jiří Milek oznámil při návštěvě Zlínského kraje, že zamořená oblast africkým morem prasat bude od 1. února o 60 % menší. Nákaza afrického moru se nyní drží pouze na malém území, proto mohlo ministerstvo zemědělství zažádat Evropskou komisi o zmenšení zamořené oblasti. Kvůli zadaným omezením velkých chovů byla vyčíslena škoda na 2,5 milionu korun. Ministr při své návštěvě slíbil, že tyto škody budou chovatelům kompenzovat. Na hranicích označené červenou zónou budou dále probíhat povinné odstřely.

Lucie Škabrahová
zdroj: Valašský deník

**********

Obecní zájezd do Bratislavy

Zájezd do Bratislavy

Zájezd do Bratislavy

**********

Odvoz popelnic v měsíci únoru

Odvoz popelnic v únoru tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 5. a 19. února.

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice a v zimních měsících od nich odhrnuli sníh.

Kompletní rozpis odvozu popelnic v novém roce 2018 naleznete na webových stránkách obce či v budově obecního úřadu.

**********

Místní poplatky v roce 2018

Výše místních poplatků pro rok 2018 zůstává nezměněná. Znění vyhlášek je uvedeno na webových stránkách obce, v sekci „Vyhlášky a nařízení“.

PES
Poplatek za prvního a druhého psa je 50 Kč, za třetího a každého dalšího psa 100 Kč, viz obecně závazná vyhláška 2/2015 o místních poplatcích. Splatnost poplatku je do 30. 4. 2018.

ODPADY
Částka je stanovena na 450 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci a za rekreační chalupu či objekt na katastru obce, viz obecně závazná vyhláška 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů. Od poplatku jsou osvobozeni: dítě do 3. roku věku, každé třetí a další dítě do 18. roku věku a fyzické osoby, které se prokazatelně zdržují v zahraničí v kalendářním roce déle než 6 měsíců. Splatnost poplatku je do 30. 4. 2018.

Platit je možné v hotovosti v době úředních hodin na obecním úřadě nebo bezhotovostní platbou:

 • číslo účtu: 10723851/0100
 • variabilní symbol: uveďte prosím evidenční či popisné číslo, např. 036 (evidenční číslo chaty), 36 (popisné číslo objektu)

**********

SMS Infokanál obce

Obec Malá Bystřice nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění v obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu obce, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).

Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o:

 • plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení?
 • plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu?
 • uzavírkách místních komunikací?
 • termínech mimořádných svozů odpadu?
 • konání kulturních a společenských akcí?
 • mimořádných změnách v provozní době OÚ apod.?
 • a další užitečné informace spojené se životem ve Vaší obci?

Zaregistrovat se k odběru SMS infokanálu obce můžete třemi způsoby:

 • online na webové adrese www.infokanal.cz/cweb/reg/MALABYSTRICE,
 • SMS zprávou ve tvaru REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera MALA mezera BYSTRICE mezera CISLOPOPISNE (pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID); velikost písmen nehraje roli, důležité jsou mezery mezi slovy, např. JAN VELKY MALA BYSTRICE 55 nebo JAN VELKY MALA BYSTRICE 55 EVID. SMS odešlete na číslo infokanálu 571 443 570,
 • nebo osobně na obecním úřadě obce.

Bližší informace získáte na webových stránkách obce, informačních letácích či na obecním úřadě obce.

**********

Naši jubilanti na měsíc únor

V měsíci únoru oslaví své narozeniny:

 • paní ZDENKA KŘENKOVÁ – 86 let
 • paní VĚRA STREITOVÁ – 83 let
 • paní VĚRA SEDLÁČKOVÁ – 85 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a spokojenosti v životě.