Zpravodaj leden+únor 2020, číslo 1-2

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

v prosinci 2019, na řádném zasedání zastupitelstva naší obce, byl projednán a schválen rozpočet obce pro letošní rok, který pokračuje v oblasti výdajů v naplňování postupných plánů v rozvoji naší obce. Byly naplánovány prostředky na obnovu a rozvoj veřejného osvětlení, opravy a rekonstrukce veřejných budov. Rovněž se plánuje revitalizace zeleně, veřejných prostranství a památníku v naší obci. Investice budou uskutečněny v závislosti na přidělení dotací z fondů MMR a IROP.

Zastupitelstvo obce také schválilo obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území obce Malá Bystřice, včetně výše poplatku. Místní poplatek za provoz sběru SKO se pro rok 2020 nemění a zůstává v platnosti. Rovněž jsou zastupitelstvem obce schváleny další obecně závazné vyhlášky z důvodu změn v legislativě. Změnami prošla vyhláška o místním poplatku ze psů a poplatku z pobytu. Všechny schválené OZV jsou zveřejněny na webových stránkách obce.

Během celého letošního roku si budeme připomínat krásné výročí. Obec Malá Bystřice vznikla kolem roku 1620 z rozptýlených pasekářských usedlostí, které tu zakládali poddaní z rožnovského panství. Čeká nás tedy spoustu slavnostních setkání spojených s oslavou 400 let obce.

Zcela jistě proběhne v letošním roce i důstojné připomenutí 75. výročí osvobození republiky a konce 2. světové války.

Lucie Kotrlová, starostka obce

OPĚT K NÁM ZAVÍTAL MIKULÁŠ

Mikulášská besídka se tentokrát uskutečnila v sobotu 7. prosince v sále hasičské zbrojnice. Celým odpolednem provázel kamarádský čertík, který si přišel s našimi nejmenšími trochu pohrát. Děti měly možnost se zúčastnit několika soutěží, které prověřily nejen jejich fyzickou zdatnost a obratnost, ale také rozvahu a úsudek, jak daný úkol co nejlépe zvládnout. Do většiny her se zapojili i rodiče, což přispělo k navození pohodové a zábavné atmosféry.

Na závěr nás přišel navštívit Mikuláš se svou družinou. Tentokrát ho doprovázeli dva čerti, jedna čertice a malý andělíček. Mikuláš u každého dítěte přečetl jeho zápis v Knize hříchů, a pokud dítě slíbilo, že se do příštího roku polepší, dostalo od Mikuláše nadílku.  Na závěr se děti s celou družinou vyfotily a mohly se vrátit domů se svými rodiči.

Všem, kteří se na organizaci besídky podíleli, a také těm, kteří přišli, patři velké poděkování.

Alena Válková

Mikulášská besídka 2019

Mikulášská besídka 2019

Foto: Alena Válková

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V NAŠÍ OBCI

V pátek 10. a sobotu 11. ledna proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity Valašské Meziříčí. Smyslem této celonárodní sbírky je shromáždit finanční prostředky na pomoc potřebným nacházejících se v nečekaně složitých situacích a zdravotně či sociálně znevýhodněným lidem.

V letošním roce se na celém území působnosti Charity Valašské Meziříčí podařilo vybrat částku 2 578 697 Kč (což je o 205 924 Kč více než vloni). V Malé Bystřici se vykoledovala částka 11 767 Kč, což je o něco méně než rok předešlý. Určitě se ale shodneme, že se jedná o moc pěkný výsledek, za kterým je ukryto velké úsilí koledníků a obětavost jejich dospělého doprovodu, kterého se opět ujala Radka Zezulková, za což jim všem moc děkujeme.

Díky krásné vykoledované částce si bude moci Charita Valašské Meziříčí dovolit zakoupit 4 auta do terénních služeb, zabezpečit Centrum sociálně materiální pomoci a podpořit všechny ty, kteří pomoc potřebují a na Charitu se obrátí.

Alena Válková

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2020

Aktuální znění vyhlášek vztahujících se k místním poplatkům je uvedeno na webových stránkách obce, v sekci „Vyhlášky a nařízení“.

POPLATEK ZA ODPADY

Částka je stanovena na 500 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci a za rekreační chalupu či objekt na katastru obce. Od poplatku jsou osvobozeni: dítě do 3. roku věku, každé třetí a další dítě do 18. roku věku a fyzické osoby, které se prokazatelně zdržují v zahraničí v kalendářním roce déle než 6 měsíců. Splatnost poplatku je do 30. 4. 2020.

Platit je možné v hotovosti v době úředních hodin na obecním úřadě nebo bezhotovostní platbou:

 • číslo účtu: 10723851/0100
 • variabilní symbol: uveďte prosím evidenční či popisné číslo, např. 036 (evidenční číslo chaty), 36 (popisné číslo objektu)

 PES

Poplatek za prvního a druhého psa je 50 Kč, za třetího a každého dalšího psa 100 Kč. Splatnost poplatku za psa je do 30. 4. 2020.

HARMONOGRAM SVOZU ODPADU V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU 2020

Odvoz popelnic směsného komunálního odpadu v první polovině letošního roku se uskuteční v těchto dnech:

 • 2., 16. a 30. března,
 • 13. a 27. dubna,
 • 11. a 25. května,
 • 8. a 22. června.

Odvoz tříděného odpadu (plasty a obalové kovy) v první polovině příštího roku se uskuteční v těchto dnech:

 • 13. března,
 • 17. dubna,
 • 15. května,
 • 12. června.

STATISTIKA OBYVATEL ZA ROK 2019

 • počet obyvatel: 292
 • průměrný věk: 49 let
 • děti do 18 let: 38
 • dospělých nad 70: 46
 • narozených: 3
 • úmrtí: 3
 • přihlášeno k trvalému pobytu: 5
 • odhlášeno z trvalého pobytu: 8

O ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE MALÁ BYSTŘICE

Vážení spoluobčané,

letos to bude již pět let, kdy se domluvilo pár nadšenců a patriotů obce a na valné hromadě (dne 8. 11. 2015) založili Sbor dobrovolných hasičů obce Malá Bystřice, neziskovou organizaci, která je pobočným spolkem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Oficiální zápis do obchodního rejstříku byl proveden 8. 4. 2016 a starostou spolku byl zvolen Petr Novosád.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska má ve statutu především:

 1. spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek,
 2. vytvářet podmínky pro činnost s dětmi a mládeží, podporovat zdravý rozvoj jejich osobnosti, zejména pak jejich psychických, intelektuálních, mravních, sociálních a fyzických schopností, vést mladé členy k odpovědnosti za rozvoj své osobnosti, úctě k vlasti, přírodě a celému lidskému společenství jako i k dodržování preventivně výchovných zásad v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a dalších mimořádných událostí,
 3. podporovat všeobecnou sportovní činnost svých členů s ohledem na zdravý rozvoj jejich osobnosti, jejich intelektuálních a tělesných schopností, zvyšování fyzické kondice v duchu zásad sportu pro všechny a zdravého životního stylu, sportovní reprezentaci a přípravu na ni a vytvářet podmínky pro tuto činnost,
 4. organizovat a podporovat výkon dobrovolnictví.

Impulsem pro založení spolku SDH byla iniciativa několika občanů v zájmu záchrany tzv. „žabince“ u Kočíbů, který byl před cca šedesáti lety vyhlouben s příslibem stavby koupaliště. Ovšem zůstalo jen u myšlenky a v průběhu let se z něj stalo spíše odkladiště nepotřebných věcí. Obrostený křovím pak několik let hyzdil příjezd do centra obce ze směru od Vsetína. Při jeho čištění byly vyloveny mnohdy i zajímavé exponáty, třeba bývalý výčep z hospody za doby pana Bedřicha Kočíba apod.

Jedna z hlavních myšlenek spolku spočívala v přebudování „žabince“ na vodní nádrž, která by sloužila jako zásobárna vody v případě požáru nebo sucha pro naše občany. Že o takové mimořádné situace není nouze, poslední roky plně prokázaly. Potok protékající obcí mnohdy ani na prameni nemá takový stav vody, aby se dala načerpat do cisterny, a pak se musí jet až k přehradě Bystřička, což samozřejmě v situaci, kdy jde o čas, hraje nemalou roli.

Jistě každý chápe, že vybudovat vodní nádrž není v samotných silách SDH, proto byl o pomoc požádán i hejtman krajského úřadu a celá věc je již v řešení. Především jde o vypracování projektu, stavební povolení a následně o realizaci. To bude stát nemalé peníze a jen členové SDH to vlastními silami nezvládnou. Protože nádrž bude sloužit všem občanům, věříme, že na jeho vybudování přispěje i obec ze svého rozpočtu. Požádali jsme ji o příspěvek v předpokládané výši výdajů na projekt, ale u členů zastupitelstva vznikly pochybnosti, jestli jej na tento účel použijeme, tak uvidíme.

Členové SDH potřebovali i nějaké společné zázemí a místo pro pořádání kulturních a společenských akcí. Dohodli se na vybudování altánu s krbem a malou kuchyňkou, postupně podle svých finančních možností, tedy na vlastní náklady s přispěním menších sponzorských darů. Jsme rádi, že se v naší obci i mimo ni najdou lidé, kteří si naší činnosti váží a sami od sebe nám nabízejí finanční pomoc. Akutní je nyní ještě výstavba WC a přístřešku pro vyřazenou cisternu, která již není použitelná k akci, ale byla od obce převzata do depozitáře jako historické vozidlo, a jsou s ní tedy spojeny i nějaké výdaje na pojištění apod. Po dokončení celého zamýšleného komplexu se stane majetkem spolku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Není to tedy tak, jak se někteří občané domnívají a kdy kolují i nesmyslné názory, že si budujeme soukromý majetek několika osob a chceme, aby nám na to někdo přispíval. V dnešní zrychlené době mnohdy nejsme schopni zdravého úsudku a skutečnost, že někdo chce dát své peníze, práci a svůj volný čas ve prospěch ostatních, někteří lidé nechápou. A to je právě projev dobrovolnictví, které členům SDH rozhodně není cizí. Pokud to někdo vnímá stejně a chtěl by se připojit, bude vítán.

Na tzv. výletišti proběhlo v loňském roce několik úspěšných akcí a věříme, že se nám bude dařit organizovat je i v roce letošním ke spokojenosti občanů a že v obci pozvedneme kulturní dění. Všechny občany srdečně zveme, mohou si uspořádat oslavu, nebo se jen tak sejít a popovídat si.

Také vás chceme informovat, že v požárním sportu úspěšně reprezentují naši obec kluci Marákovi, a to ve sportovním družstvu u SDH Růžďka.

Chtěli bychom vás zároveň ubezpečit, že členové nečekají s nataženou rukou, ale svou prací a činností a pořádáním akcí se snaží získat alespoň nějaké finanční prostředky na pokrytí nutných výdajů spojených např. s udržením vyřazené cisterny, účastí na cvičeních SDH apod.

Závěrem chci podotknout, že namísto toho, abychom se všichni, kdo v naší počtem obyvatel malé, ale krásné obci žijeme, snažili držet pospolu a vzájemně si pomáhat, tak se v poslední době spíše rozdělujeme. Problém je především v komunikaci a nepochopení, kde se promítají osobní antipatie jednotlivců, které pak ovlivňují realizaci společných zájmů všech občanů. Úsudek si nakonec každý udělá svůj. Pojďme to, prosím, všichni společně změnit.

Za SDH obce Malá Bystřice
Libuše Nováková

ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE

Vážení spoluobčané,

v úvodu bych chtěl především zdůraznit, že výjezdová jednotka je zřizována ze zákona o obcích. Členové výjezdové jednotky jsou většinou stejní lidé, kteří jsou také členy spolku Sboru dobrovolných hasičů a kteří darují svůj volný čas pro dobro ostatních. Zřejmě i proto jsme často konfrontováni se skutečností, že si občané pletou poslání, práci a financování výjezdové jednotky s činností a financováním SDH.

O činnosti a financování SDH jste informováni ve zprávě tohoto spolku na jiném místě v tomto čísle zpravodaje.

Pokud jde o činnost výjezdové jednotky, pak je tato jednotka plně financována z rozpočtu obce Malá Bystřice schváleného zastupitelstvem. Všichni členové musí být řádně vyškoleni a musí mít pravidelnou lékařskou prohlídku. V rámci své činnosti musí být členové pojištěni nejen pro možnost úrazu, ale i pro možnost způsobení škody v rámci zásahu při výjezdu. Musí mít potřebné vybavení a ochranné oblečení a další ochranné pomůcky a prostředky, protože musí být ochráněno jejich zdraví.

Ve vlastnictví obce je také cisterna, která byla zakoupena v r. 2017. Na její pořízení byly použity finanční prostředky z dotace ve výši 80 %. Starší cisterna byla zakoupena za cca 320 tis. Kč vč. DPH s tím, že se do ní budou postupně investovat další peníze a opraví se. Zhruba 170 tisíc Kč stály první opravy a vybavení auta. Zvenčí se zdálo, že auto je v pořádku a bude dál sloužit jednotce bez větších výdajů. Pro informaci uvádím, že jsme v roce 2019 měli 10 výjezdů, které jsme přežili ve zdraví a v pořádku se vždy vrátili na základnu. U cisterny se bohužel začínaly projevovat další závady, nejen drobné koroze, ale postupně přestávala brzdit a velké starosti přidalo řízení. Po dohodě s paní starostkou jsme nechali prohlédnout auto odborníkem z opraven hasičské techniky. Ten nám po prohlídce oznámil, že nedoporučuje s cisternou dále jezdit a navrhl kompletní generální opravu za 1,6mil. Kč. Víme, že takové možnosti obec nemá, tak jsme navrhovali zakoupení jiné starší cisterny, to ale také není realizovatelné. Nehledě na to, že stávající cisternu musí obec vést v evidenci minimálně do konce března s ohledem na skutečnost, že nákup byl pořízen z dotace. Padl i návrh cisternu úplně zrušit, což by ale mohlo znamenat i zrušení výjezdové jednotky.

Taková varianta by však měla dalekosáhlé dopady pro nás všechny. Vždyť dobře víme, že když v červnu zasáhla naši obec blesková povodeň, ukázalo se, jak je důležité mít v obci hasiče a potřebné vybavení a za vše mluví i počet výjezdů k požárům nebo jiným mimořádným událostem. V době sucha, které poslední roky panuje, jsme se podíleli i na zásobování užitkovou vodou třeba pro hospodu Santov, pro chatu Santov, občany, zavlažování školky v lesích apod. Tady se dostáváme také k problému, kde nabírat vodu v období, kdy v potoce téměř nic neteče. Proto usiluje spolek dobrovolných hasičů o vybudování požární nádrže za účasti obce, protože se jedná o finančně náročnou stavbu. Tady bych rád doplnil, že obec má předkupní právo pro případ zániku spolku nebo jeho úpadku.

Vrátím se ještě k problému s cisternou, na které byly koncem roku 2019 provedeny nutné opravy za cca 120 tis. Kč, ale jak se ukazuje, byly nedostatečné. Zbytek oprav nyní dělají členové výjezdové jednotky sami ve svém volném čase. Se zrušením cisterny se jako členové výjezdové jednotky nechceme smířit z důvodů, které již byly uvedeny. Jsme proto rádi, že si je vedení obce problému s hasičským autem vědomo, viz usnesení zastupitelstva ze dne 13. 11. 2019 (je dostupné na webových stránkách obce, v sekci „Usnesení zastupitelstva“).

Bylo odsouhlaseno ponechání cisterny s tím, že se obec pokusí požádat o další dotaci v dubnu. Zde je však na místě uvést, že dotace na pořízení hasičských vozů v květnu končí a není jisté, že budeme úspěšní.

Věříme, že v takovém případě najdeme nějaké východisko pro udržení stávající cisterny po nezbytně nutnou dobu, než se tzv. naspoří na zakoupení jiné, v lepším technickém stavu. Je jasné, že pro rok 2020 by schválené výdaje pro výjezdovou jednotku ve výši 145 tisíc Kč nebyly bohužel dostatečné.

V roce 2019 jsme se také zúčastnili dvou cvičení, jednoho okrskového, pořádaného SDH Oznice, a druhého pořádaného HZS Zlín. Obě cvičení jsme zvládli na výbornou.

Velitel výjezdové jednotky SDH Malá Bystřice
Petr Novosád

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsících lednu, únoru a březnu oslavili nebo oslaví své narozeniny tito jubilanti:

 • pan KUBJÁT Ladislav                          65 let
 • paní ŠRÁMKOVÁ Lidmila                   83 let
 • paní ŠRÁMKOVÁ Marta                      70 let
 • pan SEDLÁČEK Josef                           65 let
 • pan BAČA Robert                                 82 let
 • pan MIKOLÁŠ Karel                             65 let
 • paní TOMANOVÁ Dana                      70 let
 • paní KŘENKOVÁ Zdenka                    88 let
 • paní STREITOVÁ Věra                         85 let
 • pan TEPLÝ Vladimír                            65 let
 • paní SEDLÁČKOVÁ Věra                    87 let
 • paní ŠPANIHELOVÁ Marie                 80 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a spokojenosti v životě.

OPUSTILI NÁS

V prosinci roku 2019 nás navždy opustili vážený pan Otto Mikel (17. 12.) a vážený pan Karel Slováček (20. 12.). V lednu letošního roku nás navždy opustil vážený pan Miroslav Sedláček (1. 1.). V únoru nás navždy opustil vážený pan Karel Toman (5. 2.).

Všem příbuzným vyslovujeme hlubokou a upřímnou soustrast.

POZDRAV ZE SANTOVA

Pozdrav ze Santova všem občanům Malé Bystřice zasílají manželé Hašpicovi ze Zlína.

Východy slunce -- Hašpicovi

Východy slunce

Foto: Hašpicovi

Západy slunce -- Hašpicovi

Západy slunce

Foto: Hašpicovi