Zpravodaj září+říjen 2019, číslo 9-10

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

právě máte v rukou speciální vydání zpravodájku. Následující řádky se budou snažit podat potřebné informace o novém způsobu třídění odpadu v naší obci. Od 1. října 2019 jsme změnili odvozce a odběratele odpadu. Vše nám bude zajišťovat firma Technické služby Vsetín. Ke změně systému nás dovedla potřeba, ale také povinnost, třídění odpadu. Začneme fungovat v režimu individuálního svozu vytříděného plastu v pytlích. Během druhé poloviny měsíce září dostane každý označené žluté pytle na plast. Ty budou následně sváženy v předem dané termíny od místa vašeho běžného svozu komunálního odpadu. Při nedostatku pytlů lze vše domluvit na obecním úřadu. Obec bude platit dle počtu pytlů, proto prosím všechny vámi vytříděné plasty zmáčkněte, zamezíme tak zbytečnému nárůstu ceny za počty pytlů, která by se pak mohla odrazit ve změně ročního poplatku za odpad. Zde je nutno osvětlit ještě jednu věc – obec, která se takto zapojí do sběru plastu, získává nárok na odměnu, ta je v tomto roce stanovena na 6 960 Kč za tunu vytříděného plastu. Takže motivace pro poctivé třídění je zajímavá a je tedy nerozumné hodit plasty do komunálního odpadu, za který obec zaplatí.

V rámci plastů je nasmlouvané i vytřídění nápojových plechovek (také sešlápnuté), které budou patřit do žlutých pytlů. Pro chataře budou na vytřízený plast k dispozici velké žluté popelnice rozmístěné po obci. Tyto popelnice nejsou určeny pro žluté pytle. Proběhla by totiž dvojí platba, za kus popelnice i za pytel vydaný ze skladu.
Pro svoz směsného komunálního odpadu (dále SKO) jsou dodrženy termíny, na které jste zvyklí. Mění se jen způsob platby za SKO. Budeme platit od kusu vyvezené popelnice. Tedy stane se nepřípustné, aby se na svozu objevila polovina plné popelnice, či se v popelnici pro SKO nalézaly suroviny, které máte možnost třídit – tedy především sklo a plast. Jsme zákonem nuceni omezit produkci SKO a třídění je cesta, jak toho dosáhnout.
Třídění směsného skla by mělo být o kousek jednodušší. V minulém roce jsme byli druzí v množství vytříděného skla na počet obyvatel ve Vsetínském okrese. Za odměnu, aby se vám zkrátila cesta ke kontejneru, budou po obci rozmístěny další nádoby na směsné sklo. I za tuto komoditu získává obec odměnu, není již tak vysoká, ale hlavní myšlenka je dostat sklo z komunálního odpadu, který se pro nás stává nejdražší.
Další komoditou, kterou je možno vytřídit, jsou směsné oleje. Ty bude možno předat u obecního úřadu v uzavřené plastové PET láhvi.
Při jakýchkoli pochybnostech či dotazech se můžete informovat na obecním úřadě.

Lucie Kotrlová, starostka obce

POVINNOST ČIPOVÁNÍ PSŮ OD 1. LEDNA 2020

Upozorňujeme všechny chovatele psů, že dle zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči s účinností od 1. ledna 2020 musí být každý pes označen elektronickým čipem. Svého psa můžete nechat čipovat již letos, není nutné čekat na nějaké konkrétní datum. Důležité je ale připomenout, že povinné očkování psa proti vzteklině je od tohoto data platné, pouze pokud je pes takto označen. Výjimkou je pouze pes, který je označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011.

Jak čip vypadá?
Mikročip je přibližně milimetr široký a centimetr dlouhý. Je naprogramován jedinečným a neopakovatelným číselným kódem. Životnost čipu je udávána minimálně 25 let. Čip je sám o sobě pouze pasivním nosičem informace, k aktivaci mikročipu dojde až speciálním čtecím zařízením. Povrch čipu je upraven tak, aby na něj tělo psa nereagovalo jako na cizí těleso. Mikročip je možné aplikovat zvířeti v jakémkoliv věku, nejdříve však ve věku kolem půl roku, kdy by mělo být zároveň provedeno i první očkování proti vzteklině.

Jak čipování psa probíhá?
Čipování provádí veterinář. Jelikož se jedná o zákrok jednorázový a na celý život psa. Mikročip se aplikuje na levou stranu krku pomocí speciálního jednorázového aplikátoru, který je dodáván ke každému čipu. Aplikátorem je silnější dutá jehla, kterou se čip vpraví do podkoží. Doporučuje se okamžitá kontrola čtečkou, zda byl čip opravdu aplikován správně. Pořizovací cena čipu včetně jeho aplikace se bude pohybovat v řádu set korun českých, dle ceníku veterináře.

Obec Malá Bystřice,
zdroj: https://www.zooo.cz/cipovani-psu/

DÁRCI KRVE VE VSETÍNĚ PŘEVZALI JANSKÉHO PLAKETY I ZLATÉ KŘÍŽE

Vážení spoluobčané, dovolte mi oznámit, že máte ve své obci úžasného člověka, který daruje bezpříspěvkově krev. Je to pan Petr Přistoupil, obyvatel Santova.
Dne 17. září 2019 převzal zlatou plaketu prof. MUDr. Jana Janského, ocenění udílené za 40 odběrů. Velmi si pana Přistoupila vážíme a tímto mu děkujeme.

Obec Malá Bystřice

SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL SANTOVA

Hospoda Santov vás zve na setkání rodáků a přátel Santova, které se uskuteční v sobotu 28. září 2019 od 13.00. Hudba k poslechu zajištěna.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsících listopadu a prosinci oslaví své narozeniny tito jubilanti:

  • paní VRÁBLOVÁ Marie 95 let
  • paní ŠKABRAHOVÁ Žofie 81 let
  • pan ŠTŮSEK Jan 70 let
  • pan MIKEL Otto 91 let
  • pan TOMEČKA Ladislav 65 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a spokojenosti v životě.