Budova obecního úřadu v Malé Bystřici

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1


Oficiální název

Obec Malá Bystřice

2


Důvod a způsob založení

Obec Malá Bystřice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce,
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu,
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající,
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3


Organizační struktura

Zastupitelstvo obce

 • kontrolní výbor
 • finanční výbor
 • obecní úřad

Obecní úřad

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce, tj. účetní obce a pracovník obce, zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta.

 • starosta obce
  • stavební komise
  • komise zemědělská a životního prostředí
  • sociální a kulturní komise
 • místostarosta obce
 • účetní obce
 • pracovník obce

Obecní úřad:

 • v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce, a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti,
 • vykonává přenesenou působnost podle § 61 odst. 1 písm. a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
 • rozhoduje o poskytnutí informací žadateli podle zvláštního zákona (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

Obec Malá Bystřice nemá podřízené organizace ani příspěvkové organizace. Z rozpočtu obce jsou financovány:

4


Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Malá Bystřice
Malá Bystřice 55
756 27 Malá Bystřice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Malá Bystřice
Malá Bystřice 55
756 27 Malá Bystřice

4.3 Úřední hodiny

 • pondělí 8.00–12.00 a 14.30–17.00
 • středa 8.00–12.00 a 14.30–17.00

4.4 Telefonní čísla

4.5 Adresa internetové stránky

www.malabystrice.cz

4.6 Adresa podatelny

Obec Malá Bystřice
Malá Bystřice 55
756 27 Malá Bystřice

4.7 Adresa elektronické podatelny

 • starosta@malabystrice.cz
 • formulář k vyplnění je dostupný v sekci E-podatelna
 • Elektronická podatelna je určena pro příjem datových zpráv doručovaných Obecnímu úřadu Malá Bystřice, dotazy, stížnosti a náměty nemusí být elektronicky podepsány a nemusí být přijímány pouze prostřednictvím elektronické podatelny.

4.8 Datová schránka

aznbqif

5


Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 10723851, kód banky: 0100
Komerční banka, a.s.
Platby lze uskutečnit i v hotovosti v kanceláři obecního úřadu.

6


IČ (Identifikační číslo organizace)

00304085

7


DIČ (Daňové identifikační číslo organizace)

CZ00304085, obec není plátcem DPH

8


Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet a dokumenty dle zákona č. 250/2000 Sb.

9


Žádosti o informace

Žádosti o informace můžete podat:

10


Příjem podání a podnětů

Osobně v kanceláři Obecního úřadu Malá Bystřice v době úředních hodin nebo e-podatelnou.

11


Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
  (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Platné obecně závazné vyhlášky
 • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

11.2 Vydané právní předpisy

Obec Malá Bystřice vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

12


Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13


Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro obec Malá Bystřice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14


Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím