Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Název

Obec Malá Bystřice

2. Důvod a způsob založení

Obec Malá Bystřice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.
Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce,
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu,
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající,
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo obce

 • kontrolní výbor
 • finanční výbor
 • Obecní úřad

Obecní úřad
Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce, tj. účetní obce a pracovník obce, zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta.

 • starosta obce
  • stavební komise
  • komise zemědělská a životního prostředí
  • sociální a kulturní komise
 • místostarosta obce
 • účetní obce
 • pracovník obce

Obecní úřad:

 • v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce, a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti,
 • vykonává přenesenou působnost podle § 61 odst. 1 písm. a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
 • rozhoduje o poskytnutí informací žadateli podle zvláštního zákona (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

Obec Malá Bystřice nemá podřízené organizace.

4. Kontaktní spojení

Kontaktní adresa
Obec Malá Bystřice
Malá Bystřice 55
756 27 Malá Bystřice

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obec Malá Bystřice
Malá Bystřice 55
756 27 Malá Bystřice

Úřední hodiny

pondělí
8:00–12:00 a 14:30–17:00
středa
8:00–12:00 a 14:30–17:00

Telefonní čísla
571 443 570

Fax
571 443 570

Adresa internetové stránky
www.malabystrice.cz

Adresa e-podatelny

5. Bankovní spojení

Komerční banka, 10723851/0100

6. Identifikační číslo organizace IČ

00304085

7. Daňové identifikační číslo DIČ

CZ00304085

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace můžete podat:

 • osobně na Obecním úřadě Malá Bystřice,
 • písemně na adresu obecního úřadu: Obec Malá Bystřice, Malá Bystřice 55, 756 27 Malá Bystřice,
 • prostřednictvím elektronické podatelny — starosta@malabystrice.cz,
 • datovou schránkou — ID datové schránky aznbqif.

10. Příjem žádosti a dalších podání

Osobně na Obecním úřadě v úředních hodinách

11. Opravné prostředky

nejsou

12. Formuláře

nejsou

13. Návody na řešení nejdůležitějších životních situací

 • Poradna pro manželství, rodinu, mezilidské vztahy a drogovou problematiku — Smetanova 1050, 755 01 Vsetín, telefon: 571 415 093.
 • Podle § 5 Občanského zákoníku se lze u obecního úřadu domáhat ochrany, pokud dojde ke zřejmému zásahu do pokojného stavu. Ten pak může zásah předběžně zakázat nebo uložit, aby byl obnoven předešlý stav.
 • Řešení životních situací — Portál GOV

14. Nejdůležitější předpisy

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
 • zákon č. 500/2004 Sb. — Správní řád,
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • obecně závazné vyhlášky a nařízení obce jsou dostupné v části Vyhlášky a nařízení

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Uveden v části Povinně zveřejněné dokumenty

16. Licenční smlouvy

nejsou

17. Výroční zpráva

Uvedena v části Povinně zveřejněné dokumenty