Pohled na kopec a osadu Santov

Historie obce

Obec vznikla kolem roku 1620 z rozptýlených pasekářských usedlostí, které tu zakládali poddaní z rožnovského panství. Roku 1629 se již dělal rozdíl mezi Velkou (dnes Valašskou) Bystřicí a Malou Bystřicí, neboť se hovoří o Bystřičkách. Pasekářské usedlosti zde vznikaly asi od poloviny 16. století. Obyvatelé se zabývali zemědělstvím. V roce 1657 zde bylo 10 usedlostí, z toho 2 pusté. Na Bystřičkách vzniklo po roce 1656 dalších 13 pasek. V roce 1775 tu byl fojt a 7 sedláků (půlláníků), na poddanské půdě tu bylo 32 domkářů. Při jednom z gruntů byl moučný mlýn o jednom složení, mlýnek kašovní a pila na desky, jeden domkář měl mlýn o jednom složení na nestálé vodě.

Po zániku patrimoniálního zřízení v roce 1849 byla obec součástí politického a soudního okresu Valašské Meziříčí, od roku 1960 je součástí okresu Vsetín.

V obci postupně vznikly tyto spolky: Sbor dobrovolných hasičů (založen 1925), Divadelní čtenářsko-pěvecký spolek, místní Družina katolických zemědělců, místní odbor Národní jednoty pro východní Moravu a místní odbor Národní matice. Svou místní organizaci zde má čs. strana lidová.

Učitelé do obce zprvu docházeli z Valašské Bystřice, vyučovalo se třikrát týdně, učitelé dostávali 68 kr. za každého žáka ročně. V roce 1867 měla být stavěna škola, ale překážely tomu konfesijní rozdíly. Moravské místodržitelství rozhodlo v roce 1868 zřídit dva školní obvody. Tehdy byla vystavěna školní budova Na Santově pro katolíky, evangelíci si pronajali místnost v Okluce pod kopcem Ostrým. Po roce 1874 byla škola Na Santově prohlášena za veřejnou. Škola byla zrušena v roce 1971.

Od roku 1870 bylo jednáno o zřízení další školy. Stavba školy, zvané V Údolí, byla dokončena v květnu 1883. Zrušena byla v roce 1978 a obec pak byla připojena k obvodu základní školy ve Valašské Bystřici.

Polovina obyvatel Malé Bystřice byla katolického vyznání a polovina vyznání evangelického, což dokládá stav z roku 1900, kdy bylo v obci 384 katolíků a 385 evangelíků. Katolíci byli přifařeni do Valašské Bystřice a evangelíci náleželi k farnímu sboru ve Velké Lhotě.

1620

První písemná zpráva o obci pochází z roku 1620, kdy byla obec zakládána poddanými z rožnovského panství a měla zemědělský charakter.

1883

V roce 1883 působily v obci dvě školy. Škola Na Santově (zrušena v roce 1971) a škola V Údolí (zrušena v roce 1978).

1960

Od roku 1849 byla obec Malá Bystřice součástí okresu Valašské Meziříčí, od roku 1960 je součástí okresu Vsetín.

1999

Obci byl udělen obecní znak. Na znaku je v zeleném štítě kosmo položená zlatá sekera, křížem přeložená zlatou motykou, provázené čtyřmi stříbrnými čtyřhrotými hvězdami.

Pastevectví

Pro obživu obyvatelstva mělo zdaleka největší význam zemědělství, před polovinou 19. století i chov dobytka po salašnickém způsobu. V roce 1900 katastr obce zaujímal rozlohu 1091 ha, z toho lesy 369, pole 340, pastviny 311, louky 66 a zahrady 5 ha. Stav dobytka v témže roce: 25 koní, 361 ks skotu, 117 ks bravu a 46 ovcí.

V roce 1960 bylo založeno JZD. R. 1974 bylo sloučeno s JZD Malá Bystřice a JZD Přehrada se sídlem v Bystřičce.

Vedle zemědělství tvořily doplňkový zdroj obživy hlavně práce v lese, tradiční výroba dřevěného nářadí, šindelů, kapesních nožů, metel a okřínů na chleba. R. 1923 zde byl hostinec s řeznictvím a trafikou, kovář a podkovář, krejčí, 2 krupařské obchody, 2 obchody se smíšeným zbožím a výrobce hrábí a trakařů. V roce 1957 byla postavena prodejna potravin spotřebního družstva Jednota na Santově a další prodejna Jednoty byla od r. 1963 U Kočíbů.

Z památkově chráněných objektů je v Malé Bystřici roubená zvonice na Santově. Nedaleko odtud je pomník padlých sovětských radistů A. Timochinové a V. Kolomackého z 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky.

Ochotnický divadelní spolek
Ochotnický divadelní spolek
Stará pohlednice z Malé Bystřice
Stará pohlednice z Malé Bystřice
Restaurace U Kočíbů
Restaurace U Kočíbů
Stará pohlednice z Malé Bystřice
Stará pohlednice z Malé Bystřice

Novodobá historie obce

Od roku 2003 probíhala postupná rekonstrukce a zateplení budovy obecního úřadu, kde je v současné době v přízemí umístěna kancelář obecního úřadu, zasedací místnost a také knihovna. Vedle budovy obecního úřadu stojí hasičská zbrojnice, která je zázemím místního sboru dobrovolných hasičů. Sál hasičské zbrojnice, který rovněž prošel rekonstrukcí (především zateplení stropu, výměna podlahové krytiny a rekonstrukce sociálního zařízení), je místem konání kulturních událostí a akcí a také soukromých oslav.

V současnosti probíhá budování sportovního hřiště v areálu pod restaurací “V Údolí”, které by mělo sloužit především sportovním aktivitám místních sportovců.

Modernizací prošla také místní obecní knihovna sídlící v budově obecního úřadu. Od letošního roku se může pochlubit novým nábytkem a dvěma výkonnými počítači, které jsou čtenářům a návštěvníkům k dispozici, přičemž jeden slouží jako stanice veřejného internetu. Většina nových knih je součástí výměnného souboru, který knihovna dvakrát ročně získává, čtenáři si tak mohou přijít přečíst či prohlédnout i ty nejnovější knižní novinky.

Stará pohlednice z Malé Bystřice
Stará pohlednice z Malé Bystřice
Budova obecního úřadu z 1. poloviny 90. let
Budova obecního úřadu z 1. poloviny 90. let
Stará pohlednice z Malé Bystřice
Stará pohlednice z Malé Bystřice

Fotogalerie

Santov, paralela

V naší fotogalerii můžete najít také alba s obdobnou tematikou — album “Jak šel čas na Santově” (porovnání situace na Santově z poloviny minulého století a současnosti) či album “Letecké snímky Malá Bystřice” s leteckými snímky obce z let 1950 a 2008.