Pohled na část obce Malá Bystřice ze Svantovítovy skály

Zpravodaj 2021, číslo 1

Konec masopustu

Konec masopustu, který jsme v loňském roce ještě stihli pořádně oslavit na první obecní zabíjačce, musel být letos bohužel zrušen. Nic nám však nebrání si dát doma pořádnou porci knedlo-vepřo-zela a připomenout si tradici masopustu při čtení následujících řádků.

Masopust je období, které začíná po svátku Tří králů (6. ledna) a trvá až do začátku postní doby. Slaví se však především jeho závěrečné tři dny. Tučný čtvrtek 11. února: příprava na masopust tradičně začínala ve čtvrtek, podle tradice má v tento den člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle. Masopustní (taneční) neděle 14. února: den hlavní masopustní zábavy. Po bohatém obědě se lidé chystali na taneční zábavu. Masopustní úterý 16. února: tento den se pořádaly průvody maškar nebo se předváděly žákovské divadelní hry. Maškary chodily s velikým povykem, v čele byl sám Masopust. Byl celý ověšený hrachovinou jako medvěd. V každém stavení z něj utrhly hospodyně kousek a schovaly. Popeleční středa 17. únor: zahajuje předvelikonoční postní období. Připadá na 46. den před Velikonoční nedělí.

Závěr masopustu má v různých regionech vlastní označení. Je známý jako např. jako bláznivé dny, ostatky, fašank, šibřinky, končiny. Ačkoliv nejde o církevní svátek, termín masopustu se určuje podle data Velikonoc.

Postní doba: oproti masopustu jde o čistě křesťanskou tradici. Jde o období přípravy na Velikonoce, které trvá 40 dní. Půst se v křesťanském smyslu netýká pouze zdržení se jídla a abstinence, ale zahrnuje také např. dobré skutky. Účelem postu má být soustředění věřícího na jeho duchovní růst, zároveň má probouzet větší citlivost vůči ostatním lidem. Celá doba vrcholí Svatým týdnem, při němž si křesťané připomínají ukřižování Ježíše Krista.

Lucie Kotrlová, starostka obce


Informace od obvodního lékaře

Zdravotní středisko Bystřička, resp. ordinace MUDr. Varmuži, žádá občany, kteří mají 70 či více let a mají zájem se očkovat proti  Covid-19 v ordinaci, aby se nahlásili nejlépe SMS nebo e-mailem. V případě e-mailu nebo SMS uveďte jméno, datum narození, kontakt. Telefonický hovor využijte jen v nejnutnějším případě).

Místní poplatky v roce 2021

POPLATEK ZA ODPADY

Částka je stanovena na 500 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci a za rekreační chalupu či objekt na katastru obce. Od poplatku jsou osvobozeni: dítě do 3. roku věku, každé třetí a další dítě do 18. roku věku a fyzické osoby, které se prokazatelně zdržují v zahraničí v kalendářním roce déle než 6 měsíců. Splatnost poplatku je stanovena do 30. 4. 2021.

Platit je možné v hotovosti v době úředních hodin na obecním úřadě nebo bezhotovostní platbou:

 • číslo účtu: 10723851/0100
 • variabilní symbol: uveďte prosím evidenční či popisné číslo, např. 036 (evidenční číslo chaty, pokud by nastaly problémy, můžete uvést i 36), 36 (popisné číslo objektu)

PES

Poplatek za prvního a druhého psa je 50 Kč, za třetího a každého dalšího psa 100 Kč, Splatnost poplatku je stanovena do 30. 4. 2021. Platit je možné v hotovosti v době úředních hodin na obecním úřadě nebo bezhotovostní platbou:

 • číslo účtu: 10723851/0100
 • variabilní symbol: uveďte prosím evidenční či popisné číslo, např. 036 (evidenční číslo chaty, pokud by nastaly problémy, můžete uvést i 36), 36 (popisné číslo objektu)

Změna územního plánu obce

Zastupitelé obce se rozhodli touto cestou vybídnout všechny občany a vlastníky pozemků v naší obci, aby doručili své případné návrhy na změnu územního plánu nejpozději do 30. dubna 2021 na obecní úřad. Veškeré podněty budou poté projednány na nejbližším zasedání zastupitelstva.

Nový způsob zpoplatnění odpadů

Od 1. ledna nabyla účinnost nová právní úprava odpadového zákona. Obce se tak musí v tomto roce připravit na nový způsob zpoplatnění odpadů a nastavit jeden z nových místních poplatků za komunální odpad, a to novou obecně závaznou vyhláškou. První viditelnou změnu přinese již v roce 2021 zvýšení skladovacího poplatku z 500 Kč na 800 Kč. Pokud budou obce snižovat množství odpadů, které směřují na skládku, pak budou moct využít tzv. třídící slevu, kterou nový zákon o odpadech přináší. V souladu s evropskými reflačními cíli se zavádí postupné zvyšování poplatku za ukládání odpadů na skládky, a to ze současných 500 Kč za tunu uloženého komunálního odpadu na 800 Kč v roce 2021, v roce 2023 na 1 000 Kč, v roce 2025 na 1 500 Kč až na 1 850 Kč v roce 2029. Třídící sleva je nastavena podle množství odpadů uložených na skládku za rok na obyvatele. V roce 2021 bude limit 200 kg uloženého komunálního odpadu na skládku na jednoho obyvatele. V roce 2022 pak 190 kg/obyvatele a v dalších letech se množství stále snižuje. Jedinou cestou, jak na tuto slevu dosáhnout, je „dostat“ z popelnic vše, co je možné vytřídit. Jako další ranou do našeho rozpočtu je navýšení ceny za tunu odebraných plastů, a to o celých 400 Kč. Nicméně i s tímto navýšením je pro nás finančně výhodnější odevzdat plast, nikoli komunální odpad.

Zpráva o bezpečnosti obce a stavu veřejného pořádku v obci v roce 2020

V obci Malá Bystřice byl v roce 2020 šetřen pouze jeden trestný čin a to poškození cizí věci spolu s nebezpečným vyhrožováním: srovnání s rokem 2019 je pokles o jeden 1 skutek. Pachatel výše uvedeného činu je PČR znám. V oblasti skutků došlo ke spáchání 28 skutků:

 • 2× přestupek proti občanskému soužití
 • 22× přestupek v dopravě
 • 1× dopravní nehoda s oznámením na MěÚ
 • 2× alkohol v dopravě
 • 1× internetový podvod

Oproti roku 2019 se jedná o částečné zvýšení, a to zejména v oblasti dopravy.

Závěr: Obec Malá Bystřice je jednou z jedenácti obcí, které spadají do územního obvodu OOPČR Jablůnka, kdy se z oblasti bezpečnosti řadí ke klidným a bezproblémovým obcím. Výrazná riziková místa se v obci nenacházejí. Pouze v zimním období ztížená průjezdnost silnice č. 05735 do Vsetína vlivem klimatických podmínek. Dalším částečně rizikovým místem jsou samoty a paseky, kde dochází k vloupání do rekreačních víkendových objektů soukromých osob.

Žádost o provedení úprav jízdních řádů na linkách projíždějících Malou Bystřicí

Po předchozím jednání žádáme o úpravy jízdních řádů na linkách obsluhujících Malou Bystřici. Na dané problémy jsme se snažili upozornit již vloni, při tvorbě těchto jízdních řádů. Finální verze však dopadla pro naše občany ještě hůře než navrhovaná.

Spoj 621, odjezd 12.26 Vsetín

Bezesporu se jedná o školní spoj. Děti ve škole končí 12.35 a dříve využívali spoj, který odjížděl 13.05. Spoj, který odjíždí 12.26 je tak opravdu nesmysl.

Spoj 621, odjezd 14.26 Vsetín

Jedná se o tentýž problém jako u předchozího spoje. Děti na vyučování končí ve 14.15 a v tak krátkém časovém intervalu opravdu nejde stihnout doběhnout na zastávku.

Další problém, který zde vznikl, je zrušení zastávky U Lázní a následný zákaz průjezdu linky přes Dolní náměstí. Tato zastávka byla využívána dětmi ze školy Na Trávníkách. Chápu, že průjezd nepovolilo město Vsetín, které po následných urgencích připustilo dočasný průjezd alespoň školním autobusům. Bohužel vlivem těchto okolností musí děti jak z prvního tak i z druhého stupně dle nového jízdního řádu v ten nejvíce frekventovaný provoz až na zastávky Hlavní nádraží nebo Dolní Jasénka. Obrátili se na nás i rodiče z Jasénky a Dušné, pro které je nepřijatelné, aby jejich děti byly úplně zbytečně hnány přes křižovatky a cesty. A to vše kvůli úspoře 5 minut za průjezd přes Trávníky.

Spoj 621, odjezd 4.50 Malá Bystřice

Spoj má v plánu pravidelný příjezd v 5.19. Autobus však dojíždí opakovaně se zpožděním a cestující nestíhají přestupy na spoje do Jasenic. Také narážíme na problém neustálé změny místa výstupu na Nádraží.

Spoj 621, odjezd 13.02 Malá Bystřice

Spoj má dojezd 13.29 na Nádraží. V tuto dobu je již hustý provoz a autobus nabírá zpoždění. Ke dni 15. 1. 2021 byli lidé pracující ve Zbrojovce v Jasenicích nuceni už 3× nahrazovat hodiny za pozdní příchody, jelikož nestihli přípoj na Vsetíně.

Autobusová obslužnost v naší obci by primárně měla sloužit pro děti a pracující občany. Jsme rádi, že změnou jízdních řádů došlo k navýšení počtu spojů v naší obci. Zároveň ale změna způsobila časové problémy, které znemožňují jízdu dětem ze školy a občanům do zaměstnání. Tímto bych ráda otevřela diskuzi jak výše uvedené problémy vyřešit. Z důvodu vysokého počtu stížností, a jelikož se jedná o věc veřejnou, bude tato žádost vyvěšena na webu: www.malabystrice.cz.

Společenská kronika

V měsících březnu a dubnu oslaví své narozeniny tito jubilanti:

 • paní ŠPANIHELOVÁ Marie, 81 let
 • paní SLOVÁČKOVÁ Marie, 75 let
 • paní ILDŽOVÁ Věrka, 75 let
 • pan JANOUŠEK Jiří, 75 let
 • pan PETRUŽELA Josef, 70 let
 • paní NOVÁKOVÁ Libuše, 65 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a spokojenosti v životě.

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR