Pohled na část obce Malá Bystřice ze Svantovítovy skály

Zpravodaj 2021, číslo 2

Vážení spoluobčané

již více než rok bojujeme s koronavirem a zdá se, že stále nejsme u konce. Cítím ve společnosti naštvání, celkovou únavu, nechuť cokoliv začínat, protože se na něco nachystáme a za dva dny je stejně vše jinak. Rádi bychom se pokusili, abychom vás všechny dostali do „lepší“ nálady. I s rizikem, že se změní různá vládní nařízení a vše přijde na zmar, vás co nejsrdečněji zveme na oslavu krásných 400 let od vzniku naší obce.

Vše proběhne v sobotu 26. června 2021 na prostranství před obecním úřadem. Touto akcí chci vzdát hlubokou poklonu generacím předků a s úctou tak poděkovat za to, že si v těchto dnech můžeme připomenout 400 let od počátku vzniku obce Malá Bystřice.

Lucie Kotrlová, vaše starostka


Usnesení ze zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva se uskutečnilo v pondělí 19. dubna. Zápis ze zasedání je jako vždy přístupný k nahlédnutí na obecním úřadě a vyvěšen na webových stránkách obce. Jelikož byl program jednání obsáhlý, uveřejňujeme níže alespoň výpis přijatých usnesení. Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schválilo:

Usnesení č. 4/17/2021

žádost týkající se pořádání automobilových závodů mezi obcemi Malá Bystřice a Růžďka na silnici III.05735 ve dnech 19. a 20. 6. 2020 s tím, že pořadatel dodrží podmínky organizace závodu uvedené v žádosti a po každé rozjížďce zajistí průjezd komunikace III.05735.

Usnesení č. 5/17/2021

podání žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, z výzvy č. 4 MAS Střední Vsetínsko, z.s. Žádost bude podána na rekonstrukci topení v obecním domě V Údolí.

Usnesení č. 6/17/2021

dle ustanovení § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích účetní závěrku obce za rok 2020 bez výhrad.

Usnesení č. 7/17/2021

výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 uskutečněného ve dnech 18. až 22. února 2021 bez výhrad.

Usnesení č. 8/17/2021

dle ustanovení § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích návrh závěrečného účtu obce Malá Bystřice za rok 2020 bez výhrad.

Usnesení č. 9/17/2021

finanční podporu Diakonii ČCE ve výši 7 000 Kč, potřebnou k zajištění financování nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Usnesení č. 10/17/2021

záměr pronájmu pozemků p.č. 3 417 o výměře 113 m2, p.č. 3 621 o výměře 600 m2, p.č. 3 624 o výměře 695 m2, p.č. 3 784 o výměře 858 m2, p.č. 3 791 o výměře 937 m2, p.č. 3 840 o výměře 2113 m2 nacházejících se v k. ú. Malá Bystřice, které jsou zapsány na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, jejichž vlastníkem je Obec Malá Bystřice.

Usnesení č. 11/17/2021

aktualizaci směrnice pro poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců obce Malá Bystřice, ve které došlo ke změně v poskytování příspěvku na stravování ze stravenek na stravenkový paušál a výši příspěvku obce na 56 Kč/odpracovaný den.

Usnesení č. 12/17/2021

změnu formy poskytování příspěvku na stravování pro starostu, konkrétně ze stravenek na stravenkový paušál a výši příspěvku obce na 56 Kč/odpracovaný pracovní den.

Usnesení č. 13/17/2021

rozpočtové opatření č. RO/2021/003 ze dne 19. 4. 2021 obsahující navýšení rozpočtovaných příjmů o 30 000 Kč, zapojení úspor z minulých let ve výši 440 000 Kč a zapojení transferu od státu ve výši 13 784,69 Kč do rozpočtu obce.

Usnesení č. 14/17/2021

zapojení do projektu OPZ „Mikroregion Střední Vsetínsko – rozvoj a zlepšení komunikace s veřejností“ reg. číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016866 a schvaluje „Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem pro projekty OPZ se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady“ s DSO Střední Vsetínsko a pověřuje starostku Lucii Kotrlovou, DiS. podpisem smlouvy.

Posledním bodem jednání bylo Různé, v rámci kterého byly předneseny informace nepodléhající schvalování zastupitelstvem a také návrhy a dotazy přítomných hostů.

Konec druhé světové války

Konec druhé světové války

Datum 8. května je u nás dnem státního svátku, který připomíná konec 2. světové války. Konec, kterým skončilo období označované jako nejkrvavější konflikt v historii. Není možné stanovit přesný počet lidí, kteří během 2. světové války zahynuli, ale nejčastěji se udává 60 milionů lidských obětí.

V roce 2010 poskytl Vojenský historický ústav údaje, že v koncentračních táborech a během holocaustu zahynulo přes 307 tisíc československých občanů. Dále přišlo o život přes 42 tisíc československých vojáků, partyzánů, dobrovolníků a odbojářů.

Největším a nejnavštěvovanějším památníkem bojů ve 2. světové válce v naší obci je pomník padlých sovětských radistů na Santově. Kytice umístěná na pomníku tak nejen připomíná 76. výročí konce 2. světové války, ale je také vyjádřením tichého uctění památky všech obětí války za celou naši obec.

text a foto Alena Válková (zdroj: deník MF DNES a zpravodajství iDNES.cz)

Automobilové závody do vrchu

Automobilové závody do vrchu

O víkendu 19. a 20. června se uskutečnil druhý ročník Závodů do vrchu. Tato automobilová soutěž usiluje o navázání na tradici Valašského klobúku, který se v naší obci jezdíval a byl velmi oblíbený. I proto s těmito závody zastupitelstvo obce nemá žádný zásadní problém, snaží se je podpořit a neklade na jejich organizátory zbytečnou finanční zátěž. Pořadatelé tak obci uhradili pouze vzniklé náklady za odvoz odpadu.

Sobotního zahájení závodu se ujal hejtman Zlínského kraje, pan Radim Holiš, spolu s naší starostkou. Pro závodníky to byly jistě dva náročné dny, jelikož se museli vypořádat nejen s nástrahami tratě, ale také s vysokými teplotami přesahujícími 30° C. Naštěstí nedošlo k žádné závažnější havárii, a tak většina zúčastněných odjížděla sice se spáleninami od sluníčka, ale s úsměvem na rtech.

text Alena Válková, foto Lucie Kotrlová

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení v Malé Bystřici

Během měsíce června proběhlo dokončení stavby veřejného osvětlení vedle chodníku, a to v úsecích od parkoviště U Kočíbů po odbočku na Zezulkov a od obecního úřadu po obecní dům V Údolí. Hlavní myšlenkou bylo zvýšení bezpečnosti chodců. Domnívám se, že se nám toho podařilo dosáhnout. Stavba proběhla bez víceprací a byl dodržen plánovaný rozpočet, který činí 1 058 446 Kč.

Výše dotace, kterou jsme získali prostřednictvím MAS Střední Vsetínsko z fondu Evropské unie, je 1 005 523,70 Kč. Žádost o platbu bude podána v červenci tohoto roku.

Prořezávka břehu potoka

Naproti obecnímu úřadu proběhlo prořezávání stromů na břehu potoka. Vyřezány byly nejen nebezpečně nakloněné stromy, ale také stromy, které byly nakaženy hnilobou. Po dokončení pilařských prací ještě proběhne úklid svahu potoka. Na akci, kde byl hlavní investor LČR s.p., se podílela také obec.

Úprava prostranství

Od března probíhá úprava prostranství před obecním úřadem. Jedná se především o obnovu nebo novou sadbu sídelní zeleně, demolice rozpadající se betonové podezdívky plotu před úřadem a následnou rekonstrukci plochy. Nelze také nezmínit stavbu nového zábradlí podél potoka a její postupné osázení kvetoucími keři. Vzhledem k většímu pohybu občanů v místě se stalo zábradlí prioritou. Tyto úpravy probíhaly čistě svépomocí. Všem, kteří přišli přiložit ruku k dílu, mnohokrát děkuji.

Rekonstrukce V Údolí

Nová kuchyně v obecním domě V Údolí

Běhen května se dokončily rekonstrukce technické místnosti a kuchyně v obecním domě V Údolí. Jednalo se o výměnu bojleru a vodovodních rozvodů a jejich následné napojení do kuchyně, kde bylo také opraveno elektrické vedení. Kuchyň se tak stala plně funkční a splňuje dané hygienické standardy. Byly také zakoupeny nové elektrospotřebiče. Na tuto akci dostala obec sponzorský dar ve výši 30 000 Kč od našich sportovců. Moc děkujeme a doufáme, že se vám bude v nových prostorech líbit.

Snížení počtu popelnic

Odpad v obci

„Nejlepší odpad je ten, co nevznikne“, je výrok z Ministerstva životního prostředí, ale asi není naší hlavní cestou. Opravdu nemám ráda nereálné cíle, ale nelze, abychom platili za odpad, který vznikne v jiné obci.

Po odpadové apokalypse v okolí popelnic na parkovišti U Kočíbů v měsíci dubnu, kdy jsme denně sbírali 2–3 pytle (ano, opravdu 2 až 3) odpadu po zemi v okolí popelnic, se zastupitelstvo jednohlasně dohodlo na okamžitém odvezení nádob na komunální odpad a plasty. Do místa se sjížděla auta s naplněnými vozíky odpadem, jejichž řidiči ani nebyli naši občané. Nádoby jsou nyní v menším počtu u obecního úřadu, kde budou monitorovány kamerovým systémem. Náhradu za nádoby na parkovišti se snažíme s našimi občany řešit individuálně.

Pokud vám vznikly problémy způsobené tímto opatřením, neváhejte zatelefonovat a jistě najdeme řešení.

Společenská kronika

V měsících únoru, březnu, dubnu, květnu a červnu oslavili své narozeniny tito jubilanti:

 • paní STREITOVÁ Věra, 86 let
 • pan PTÁČEK Bořivoj, 70 let
 • pan MIKULENKA František, 80 let
 • paní SEDLÁČKOVÁ Věra, 88 let
 • pan NOVOSÁD Josef, 70 let
 • paní ŠPANIHELOVÁ Marie, 81 let
 • paní SLOVÁČKOVÁ Marie, 75 let
 • paní ILDŽOVÁ Věrka, 75 let
 • pan JANOUŠEK Jiří, 75 let
 • pan PETRUŽELA Josef, 70 let
 • paní NOVÁKOVÁ Libuše, 65 let
 • pan KOVÁŘ Josef, 70 let
 • paní MELICHAŘÍKOVÁ Zdeňka, 83 let
 • paní HANULIAKOVÁ Marie, 86 let
 • paní TRUSINOVÁ Emilie, 88 let
 • pan JUROŠEK Josef, 84 let
 • paní TRUSINOVÁ Lýdie, 83 let
 • pan ČERVENKA Petr, 65 let

V měsících červenci, srpnu a září oslaví své narozeniny tito jubilanti:

 • pan ŠRÁMEK Jaroslav, 75 let
 • paní ŠTŮSKOVÁ Marta, 98 let
 • paní VRÁBLOVÁ Ludmila, 65 let
 • paní BALETKOVÁ Marie, 65 let
 • paní PETRŮSKOVÁ Marie, 84 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a spokojenosti v životě.