Pohled na část obce Malá Bystřice ze Svantovítovy skály

Zpravodaj 2021, číslo 4

Stáhnout zpravodaj ve verzi pro tisk


PF 2022

PF 2022

(Po)hodové odpoledne

Společně s malobystřičskými dětmi jsme v sobotu 13. listopadu spustili provoz dětských herních prvků vedle Obecního domu V Údolí. Jedná se o součást dotačního titulu z MMR, do něhož spadá také rekonstrukce víceúčelového hřiště. Ta bude dokončena v jarních měsících. Zde jen na vysvětlenou, dětské prvky u tohoto hřiště bylo nutné umístit tak, jak jsou, a to v zájmu dodržení podmínek dotace. Na jaře budou bezpečně odděleny od cesty.

Všichni jsme prožili krásné odpoledne společně s těmi nejmenšími. Opekli špekáčky a dali si trochu dobrého punče. Ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Malá Bystřice byl pro všechny uvařený vynikající guláš, který při chladivém večeru přišel vhod. Jako malé překvapení si všechny děti rozsvítily na cestu domů lampiónky, které od nás dostaly.

Budování dětského hřiště
Přípravy povrchu a oplocení hřiště se zhostili tatínkové a dědečci budoucích návštěvníků

text a foto Lucie Kotrlová

Obec v záři vloček

Vánoční strom v obci 2021

Letos jsme nově pořídili vánoční vločky na veřejné osvětlení v obci. Zatím je nenajdete na každém sloupu. Rozhodli jsme se počet vloček přizpůsobit počtu nově narozených malobystřičánků za rok 2021. A že jich letos bylo mnoho. Dlouho se u nás v obci nekonala tak velká populační exploze. Máme z toho velkou radost.

Na Vánoce, kdy oslavujeme narození Ježíška, symbolicky slavíme i narození našich malých občánků. Doufám, že v příštím roce bude vloček zase víc a víc. A jak vidíte na fotografii, s vločkami krásně ladí i vánoční strom před obecním úřadem.

text a foto Lucie Kotrlová

Děti po roce opět navštívil Mikuláš

Mikulášská nadílka 2021

Druhá adventní neděle patřila Mikulášovi a jeho družině. Ta nebyla tříčlenná, jak bývává zvykem, ale čtyřčlenná, posilněná o jednoho čerta navíc. Navštívili menší děti v obci. U každého v Knize hříchů a pochval zjistili, zda bylo celý rok hodné nebo zlobilo. Všechny děti Mikuláši s andělem slíbily, že své případné prohřešky napraví, a tak nikoho čerti unášet nemuseli. Děti měly připravené básničky nebo písničky a na závěr všechny dostaly mikulášskou nadílku.

text Alena Válková, foto Lucie Kotrlová

Myslivecký hon

Myslivecký spolek Malá Bystřice uspořádal v sobotu 6. listopadu tradiční hon. Nejdříve bylo potřeba nabrat síly, proto proběhla od 8.00 snídaně v Hostinci U Bušů. Nástup honců a střelců byl v 9.00 na Santově. Odtud vedla cesta na první dvě leče do lesa pod Jalůvku a pod Besedy, kde se ulovil 1 zajíc a 23 bažantů. Hon pokračoval částí honitby od Sedla až po Kršle, kde bylo vyhnáno hodně lišek, ale možnosti a okolnosti bohužel nedovolily bezpečnou střelbu k lovu. Závěr honu byl v místní části Košáry, kde se ulovila jedna liška a další dvě vyhnali psi.

Celkově bylo vidět hodně zvěře, pro mnohé z nás to byla pěkná podívaná. Na výřadu byla 1 liška, 1 zajíc a 23 bažantů. Při tomto honu jsme bohužel neviděli žádné divoké prase, ale i to se stává. Poté se všichni účastníci honu účastnili tzv. „poslední leče“ v Hostinci U Bušů, kde byl připraven pečený divočák se zelím a knedlíkem. Následovala volná zábava a bohatá tombola, ve které byly jako hlavní ceny divočák a danče.

Tento hon s sebou nesl i jeden velice nepříjemný zážitek. Jeden z loveckých psů, jehož vůdce je Tomáš Adam, se vydal po stopě jezevce, vlezl za ním do nory a jezevec zabiják ho v noře zazdil. Myslivcům tak nezbývalo nic jiného než psa z nory vykopat. Kvůli těžkému terénu a přibývající tmě však museli záchranné práce brzy ukončit. Dohledávání psa však nevzdávali i přes těžký závěr honu a alkoholového opojení. Myslivci se vydali druhý den časně ráno psa dohledat, a to v silném složení Tomáš Adam, Marek Janiš, Ondřej Hrabina, Jiří Rethy a Petr David. Při kopání narazili na boční štolu, díky, které tam proudil vzduch a pomocí lopat, rýčů a krumpáčů se psa podařilo vykopat a zachránit tak živého a zdravého.

Všechna čest a díky všem zachráncům!


Vánoční strom a betlém na výletišti

Tradiční rozsvěcování vánočního stromku na výletišti jsme byli i letos nuceni udělat bez obvyklé společenské akce. Výletiště nám zdobí nejen barevně rozsvícený strom, ale i nový, krásný, dřevěný betlém, za který patří velký dík Markétě a Milanovi Marákovým a Pavlu Novosádovi.

Doufáme, že vás naše ozdobené výletiště potěší a alespoň trochu vánočně naladí v tak složité době. Všichni doufáme, že příští rok už proběhne vše společně s vámi.

Dovolte, abychom vám všichni popřáli klidné prožití svátků vánočních a do nového roku 2022 především pevné zdraví.

Vaši hasiči

Vánoční betlém na výletišti
Realizace vánočně vyzdobeného výletiště
Vánoční betlém na výletišti
Vánoční betlém na výletišti

Tříkrálová sbírka

Opět je na začátek nového roku naplánovaná Tříkrálová sbírka. Prozatím se předpokládá, že sbírka proběhne tradičně. Tedy, že vás koledníci navštíví ve vašich domovech, a to v sobotu 8. ledna 2022. V případě nenadálých omezení by kasičky byly opět umístěny na obecním úřadě a v obchodě U Kočíbů, jak tomu bylo při poslední sbírce v roce 2021. O případných změnách vás budeme co nejdříve informovat.

Tříkrálová sbírka 2022 plakátek
Plakát k Tříkrálové sbírce v roce 2022

Dotace pro výjezdovou jednotku dobrovolných hasičů

Jedná se o pořízení 4 kusů radiostanic Motorola a osvětlovacího systému RLS1000 na baterii. Dotace je poskytována na základě programu RP12-21 – Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje, schváleného Radou Zlínského kraje dne 21. 12. 2020 usnesením č. 0917/R32/20.

Předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu činí 88 000 Kč, neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje bude poskytnuta do výše 61 000 Kč, avšak maximálně 69,32 % celkových způsobilých výdajů. Jedná se tedy o nákup potřebného vybavení za dotační peníze s naší malou finanční spoluúčastí. Děkujeme Zlínskému kraji a doufáme, že vybavení bude dobře sloužit.

Dotace pro výjezdovou jednotku dobrovolných hasičů
Dotace pro výjezdovou jednotku dobrovolných hasičů

Volby do Poslanecké sněmovny

Ve dnech 8. a 9. října proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Z celkového počtu 268 voličů v naší obci odvolilo 194, z nichž 192 hlasů bylo platných. Volební účast v naší obci tak činila 72,39 % a opět převýšila celorepublikový průměr. Vítězem se stala politická strana s pořadovým číslem 13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 s 69 platnými hlasy. Podrobné výsledky voleb jsou přehledně znázorněny v následující tabulce.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

Kotlíkové dotace

Od 1. 9. 2022 bude ze zákona platit zákaz vytápět starými kotli na uhlí a dřevo, které nesplňují alespoň 3. emisní třídu. V případě nedodržení hrozí pokuta až 50 000 Kč.  Na začátku roku 2022 bude vyhlášena výzva k podávání žádostí o dotaci na výměnu kotle. Zlínský kraj nyní zjišťuje zájem o výměnu kotlů, aby věděl, o jaký objem financí má zažádat na ministerstvu. Z tohoto důvodu je od 11. 10. 2021 spuštěn Dotazníkový průzkum zájmu o kotlíkové dotace ve Zlínském kraji pro rok 2022 (dotazníkový formulář neboli tzv. předžádost) pro nízkopříjmové skupiny žadatelů. První vlna sběru potrvá do 31. 12. 2021. Je zapotřebí, aby každý, kdo má výměnu kotle v plánu, vyplnil PŘEDŽÁDOST a tím si ZAREZERVOVAL dotaci pro sebe. Formulář je snadný na vyplnění. Zájemci o dotaci v něm uvedou své jméno, příjmení a kontaktní údaje, dále místo realizace výměny zdroje a o jaký druh nového zdroje vytápění má zájem. Formulář je pouze elektronický a nedokládají se k němu žádné přílohy. Najdete jej na webových stránkách Zlínského kraje (www.kr-zlinsky.cz).

Pro koho jsou kotlíkové dotace určeny?
Pro vlastníky rodinných domů, bytových domů (1 byt = 1 kotel), rekreačních objektů.

Jaké jsou podmínky dotace?
Průměrný příjem na jednoho člena domácnosti za rok 2020 nesmí být vyšší než 170 900 Kč.

Kolik činí dotace?
Dotace činí 95 % způsobilých výdajů.

Za co mohu nevyhovující kotel vyměnit?

 • tepelné čerpadlo (max. 130 000 Kč)
 • kondenzační plynový kotel (max. 100 000 Kč)
 • kotel na biomasu (max. 130 000 Kč)

Dotaci získá každý, kdo splní výše uvedené podmínky. Způsobilými výdaji jsou i výdaje na výměnu kotle v roce 2021, zde je ale zapotřebí schovat si veškeré potřebné doklady (o zaplacení, fotodokumentaci starého kotle, doklad o likvidaci starého kotle apod.).

Kotlíkové dotace

Usnesení zastupitelstev

Celá znění zápisů ze zasedání zastupitelstva jsou jako vždy přístupna k nahlédnutí na obecním úřadě a vyvěšena na webových stránkách obce. Níže uveřejňujeme alespoň výpis přijatých usnesení.

 • Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 8. září

Usnesení č. 4/20/2021
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje smlouvu o dílo s firmou Richard Vala – Provádění staveb, jejich změn a odstraňování a pověřuje starostku Lucii Kotrlovou DiS. podpisem smlouvy s tímto dodavatelem.

Usnesení č. 5/20/2021
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje podání žádosti o dotaci k projektu „Obnova místní komunikace na p.č. 3759 v k.ú. Malá Bystřice“ z podprogramu MMR 117D8250 – Podpora vládou doporučených projektů v oblasti rozvoje regionů.

Usnesení č. 6/20/2021
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje RO č. RO/2021/006 Zapojení dotace na volby do PS, darů občanů ze dne 8. 9. 2021 ve výši 61 000 Kč a zapojení 600 000 Kč úspor do rozpočtu obce.

Usnesení č. 7/20/2021
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice neschvaluje technický dozor stavebníka, investora pro projekt „Rekonstrukce obecního úřadu“ Ing. Karla Trlicu s cenovou nabídkou ve výši 168 000 Kč bez DPH.

 • Usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 20. září

Usnesení č. 4/21/2021
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje technický dozor stavebníka, investora pro projekt „Rekonstrukce obecního úřadu“ pana Ing. Karla Trlicu s cenovou nabídkou ve výši 88 000 Kč bez DPH. Pověřuje starostku Lucii Kotrlovou DiS. podpisem smlouvy.

 • Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 8. listopadu

Usnesení č. 4/22/2021Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje dodatek smlouvy o dílo s firmou StavoSport s.r.o. a pověřuje starostku Lucii Kotrlovou DiS. podpisem tohoto dodatku.

 • Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 24. listopadu

Usnesení č. 4/23/2021
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje dodatek smlouvy s Technickými službami Vsetín s.r.o. s cenami služeb na rok 2022.

Usnesení č. 5/23/2021
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje rozpočtové opatření č. RO/2021/009 – Zapojení dotace (hasiči) do rozpočtu, přesun mezi paragrafy ze dne 22. 11. 2021.

Usnesení č. 6/23/2021
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje inventarizační komisi ve složení: předsedkyně Ing. Lucie Talašová; členové komise: Zbyněk Mikel, Ing. Alena Válková, Mgr. Lucie Škabrahová. Majetková inventarizace bude provedena 20. 12. 2021 od 15 hodin.

Usnesení č. 7/23/2021
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice neschvaluje vypracování vyhlášky o zákazu nedělních prací.

Společenská kronika

V měsících lednu a únoru oslaví své narozeniny tito jubilanti:

 • pan VRÁBEL Miroslav, 70 let
 • paní ŠRÁMKOVÁ Lidmila, 85 let
 • pan BAČA Robert, 84 let
 • paní STREITOVÁ Věra, 87 let
 • pan MIKULENKA František, 81 let
 • paní SEDLÁČKOVÁ Věra, 89 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a spokojenosti v životě.

Odpadové hospodářství

Dne 1. ledna 2022 nabude účinnosti nová Obecně závazná vyhláška o svozu a separaci odpadu. Obec měla na základě nového zákona o odpadech povinnost vytvořit „nový“ systém nakládání s odpadem. Systém, na který jste zvyklí, zůstane ještě letos stejný, jenom bude po obci přiděleno několik 110 l popelnic navíc, a to především k nemovitostem, ze kterých občané využívali velké odpadové nádoby na parkovišti u Kočibů. V následujícím roce bude třeba zavést systém evidence odpadu z domácností a tím se nám otevře cesta k motivačnímu programu pro občany formou slevy z poplatku. Ten zastupitelstvo obce na rok 2022 stanovilo ve výši 600 Kč pro občana s trvalým pobytem či vlastníka nemovitosti bez trvalého pobytu. Podle pravidel hospodaření s veřejnými prostředky by neměla obec z těchto peněz hradit odpadové hospodářství. K tomuto účelu slouží poplatky za odpad. Je tedy nevyhnutelné v návaznosti na zdražování a taky změnu zákona o odpadech zvednout výši poplatku.

Podrobněji viz tabulka, kde zveřejňujeme příjmy a výdaje obce za odpadové hospodářství v posledních 12 měsících.

Přehled svozu odpadu v obci

Vánoční bohoslužby v evangelickém kostele na Velké Lhotě

Boží hod vánoční, 25. 12. 2021, 9.30
bohoslužby povede: Jana Trefilová

Dětská slavnost v kostele, 25. 12. 2021, 15.00
bohoslužby povede: Miroslaw Jelínek

Štěpán, 26. 12. 2021, 9.30
bohoslužby povede: mládež

Silvestr, 31. 12. 2021, 9.30
bohoslužby povede: Pavel Freitinger

Nový rok, 1. 1. 2022, 9.30
bohoslužby povede: Dan Žárský

neděle 2. 1. 2022, 9.30
bohoslužby povede: Z. Martinková

Vánoční bohoslužby v římskokatolickém kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Valašské Bystřici

Štědrý den, 24. 12. 2021

 • 16.00: Za děti a mládež v naší farnosti
 • 23.00: Za manžele v naší farnosti

Slavnost narození Páně, 25. 12. 2021

 • 7.20: Za příbuzné, přátele, dobrodince a ty, kdo počítají s naší modlitbou
 • 8.45: Za živé i zemřelé farníky
 • 10.00: Za manžele v naší farnosti

Sv. Štěpán a sv. Svaté rodiny, 26. 12. 2021

 • 7.20: Za živé i zemřelé farníky
 • 8.45: Za požehnání pro rodiny
 • 10.00

Slavnost Matky Boží Panny Marie, 1. 1. 2022

 • 8.45: Za živé i zemřelé farníky
 • 10.00: Za mír ve světě

2. neděle po Narození Páně, 2. 1. 2022

 • 8.45
 • 10.00

Aktualizovaný přehled svozu popelnic směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu pro první polovinu roku 2022 najdete také na webu v záložce Termíny svozu odpadu.

Harmonogram svozu odpadu v první polovině 2022