Pohled na část obce Malá Bystřice ze Svantovítovy skály

Zpravodaj 2022, číslo 1

Stáhnout zpravodaj ve verzi pro tisk


Výsledky letošní Tříkrálové sbírky

V sobotu 8. ledna se uskutečnil již 22. ročník tradiční Tříkrálové sbírky. Smyslem této celonárodní akce je vykoledovat finanční prostředky na pomoc potřebným, kteří se ocitli v nečekané složité situaci a zdravotně i sociálně znevýhodněným občanům.

V letošním roce budou vybrané prostředky použity na přímou finanční pomoc pro lidi, kteří se ocitnou v nečekané tíživé situaci. Dále budou peníze použity na
pořízení automobilů pro terénní služby, zakoupení vysoušečů pro humanitární pomoc a vybudování dětského hřiště u Azylového domu pro matky s dětmi. Část výtěžku bude použita na pokrytí provozních nákladů Centra sociálně materiální pomoci, jehož úkolem je bezplatně poskytnout, na základě vydané poukázky, materiální (potraviny, oblečení) a ve zvlášť naléhavých případech i finanční pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Další částka půjde na dofinancování spoluúčasti v projektu IROP, díky kterému dojde k dovybavení pracoviště zaměstnanců. Část těchto peněz putuje také na domácí a zahraniční projekty Arcidiecézní charity Olomouc. Na území působnosti Charity Valašské Meziříčí se do koledování zapojilo celkem 27 obcí a výnos kasiček činil 2 775 135 Kč. Malá Bystřice se k této akci opět také připojila a podařilo se vykoledovat částku 14 408 Kč.

V obci koledovala jedna skupinka šikovných kolednic a koordinátorkou byla opět Radka Zezulková. Ráda bych jim poděkovala za jejich obětavost a úsilí, bez kterého by se nepodařilo vykoledovat tak krásný obnos. Oceňuji také snahu o zachování této tradice. Vždyť všichni se již od počátku nového roku určitě těšíme, až se naše domovy opět označí požehnáním K + M + B. Velké poděkování rovněž patří vám všem, kteří jste byli ochotni přispět finančním darem a svou štědrostí tak podpořit dobrou věc.

Alena Válková

Potravinová banka

Obec Malá Bystřice se zapojila do programu Potravinové banky a rádi bychom pomohli občanům, kteří mají problémy s financováním nákupu potravin. Chtěli
bychom najít občany, kteří by tuto službu potřebovali a zatím o této službě neví nebo se stydí říct si o pomoc. Prosíme naše spoluobčany, kteří nejsou lhostejní ke strádání druhých, o spolupráci při vytipování občanů, kteří pomoc potřebují, nebo aby se sami přihlásili. Vaše návrhy posílejte na e-mail starosta@malabystrice.cz nebo tel. 734 522 279. Vytipované občany bychom následně oslovili, zda mají o službu zájem. Předem děkuji za vaši spolupráci.

Lucie Kotrlová

Vítání občánků

Nastal okamžik, kdy je třeba oficiálně přivítat naše nové občánky. Dne 27. března 2022 proběhne slavnostní vítání občánků. Moc se těšíme na děti i jejich rodiny.

Umístěte si svou lavičku

Součástí započaté revitalizace obce je záměr rozmístit několik laviček v obci. A tak vznikla myšlenka přizvat k plánování i vás, obyvatele naší obce. Máme vytipovaných pár míst, kde by byla lavička vhodná, ale rádi bychom znali i vaše názory a návrhy. Pokud vás tedy v katastru obce napadá místo, kde se rádi zastavíte, pokocháte či zavzpomínáte, neváhejte a podělte se o to s námi. Takovým místem ale klidně může být i vítaná zastávka na oddych, když nesete těžký nákup z obchodu. Hledáme zkrátka místa, kde by podle vás byla lavička vhodná, popř. našla využití. Všechny návrhy pečlivě zvážíme a samozřejmě následně probereme záměr umístit lavičky i s majiteli dotčených pozemků.

Vaše návrhy budete moci hodit do připravené schránky na obecní zabijačce, dále je můžete vhodit do schránky u obecního úřadu nebo je zaslat e-mailem na adresu info@malabystrice.cz. Uzávěrka je do půlnoci prvního jarního dne, tedy 20. 3. 2022. Předem děkujeme za ochotu pomoci zpříjemnit život v naší obci a těšíme se na vaše nápady.

Alena Válková


Chodník v lokalitě Zezulkov–Bošová

V loňském roce jste si určitě všimli geodetického vyměřování a projektové přípravy chodníku mezi částmi Zezulkov a Bošová. Jedná se o vcelku náročnou projektovou přípravu, kterou se nám dařilo krok po kroku posunovat kupředu. Pozemky potřebné k vybudování chodníku mají mnoho majitelů a já bych tímto ráda poděkovala všem, kteří se svým souhlasem s odprodejem svých částí parcel snažili opravdu posunout bezpečí pohybu chodců u nás v obci o velký kus dál. Bohužel nedošlo ke shodě s vlastníkem části jedné parcely. Snaha má i dalších zastupitelů, aby došlo k dohodě s tímto majitelem, nic nezměnila na konečném rozhodnutí. Každý úřad, který nakládá s veřejnými prostředky má jisté limity, které nelze překročit. S velkou lítostí musím konstatovat, že potřeba jednotlivce vyhrála nad bezpečným pohybem občanů při pohybu na komunikaci. Tento projekt ve stávající podobě není možno podat ke stavebnímu řízení. Zde bych ráda odpověděla na častou otázku kladenou na obecním úřadě.

Proč se začíná projektem, který stojí nemalou částku, a ne souhlasem a odkupem pozemků od jejich majitelů?

Majetkoprávní vyrovnání, tedy odkupy pozemků probíhají až po ukončení stavby v rámci tzv. skutečného zaměření stavby. Dále majitelé pozemků chtějí nejprve vidět projekt, než dají souhlas s podáním stavebního povolení. A v neposlední řadě, je při jednání s majitelem hlavní komunikace (v našem případě ŘSZK), nutné zapracovat jejich připomínky k projektu. Tyto připomínky často projekt mění. Z toho vyplývá, že je třeba mít kompletní projektovou dokumentaci (která se musí zaplatit) a až následně nechat podepsat souhlasy majitelům pozemků.

Závěrem bych ráda dodala, že vybudovat chodník v dané lokalitě je i nadále prioritou zastupitelstva a v této době už řešíme další kroky v postupu, jak toho dosáhnout. V tomto okamžiku zapracováváme připomínky ŘSZK do upravené varianty vedení chodníku.

Lucie Kotrlová

Místní poplatky v roce 2022

Už jste uhradili poplatky? Termín pro uhrazení poplatků za odpady a psy pro rok 2022 je každoročně do konce dubna. Kdo to ještě nestihl, může tak učinit v hotovosti na obecním úřadě nebo bezhotovostní platbou na účet obce. Výše poplatků je v letošním roce stanovena na 600 Kč za osobu s trvalým pobytem, 600 Kč za objekt, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu. Poplatek za psa je 50 Kč, za třetího a každého dalšího psa 100 Kč. Číslo účtu obce je 10723851/0100, jako variabilní symbol uveďte prosím evidenční či popisné číslo, např. 036 (evidenční číslo chaty), 36 (popisné číslo objektu).

Rekonstrukce obecního úřadu

Již na prosincovém zastupitelstvu byl projednáván další postup v projektu rekonstrukce obecního úřadu, kde zhotovitel odstoupil od smlouvy z důvodu navýšení cen. Jelikož chceme stavit v rámci získané dotace a jsme tedy nuceni dodržet termíny stanovené poskytovatelem dotace (což v této situaci nelze), bylo třeba zajistit posunutí termínu předání staveniště a začátku stavby. Ministerstvo pro místní rozvoj nám dalo prostor do konce února 2022 provést nové výběrové řízení a podepsat smlouvu. V tuto dobu můžu říct, že máme hotovo. Smlouva je podepsána a dne 21. 2. 2022 začaly práce na stavbě.

Velkou radost mám také z ceny za dílo, která se podařila vysoutěžit, je totiž o 475 000 Kč nižší než u předchozího zhotovitele.

Myšlenka na kulturák nás nenechá spát

Máme na stole hotovou studii na příští podobu Obecního domu V Údolí, která vám bude představena na obecní zabíjačce. Jedná se o první krok před zahájením přípravy projektové dokumentace pro rekonstrukci. Ta je potřeba k podání žádosti o dotaci na první fázi, do které bychom rádi zařadili novou střechu a toalety. V budově budou v tomto roce kompletně vyměněny rozvody topení, topná tělesa a nainstalovány akumulační nádoby. Vše je navrhnuto tak, aby nebylo třeba zasahovat do rozvodů topení ani při případné další fázi rekonstrukce. Na celý projekt topení jsme získali dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši 80 % nákladů. Celková výše přiznané dotace 386 048 Kč.

Jsme si vědomi, že rozvíříme debatu, zda naše obec potřebuje kulturní dům. Chápeme také, že každý má své priority v rámci potřebných investic obce jinde. Touto cestou chci všechny naše občany ubezpečit, že rekonstrukce bude zahájena pouze po získání dotační podpory. Je tedy nutné zahájit „papírovou“ přípravu a mít vše nachystáno na vyhlášení dotačního titulu. Není přece možné, aby obec nedisponovala bezbariérovým místem, kde se mohou občané bez problémů setkávat po celý rok. Potřeba rekonstrukce toalet a navýšení kapacity sálu se nám ukázala při první obecní zabíjačce. Budovu bychom rádi používali i k dalším akcím pořádaným v obci, kde vás všechny rádi uvidíme.

Podoba Obecního domu V Údolí po rekonstrukci
Podoba Obecního domu V Údolí po rekonstrukci

Připravované žádosti o dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj: Projekt rekonstrukce komunikace od hospody na Santově k napojení na asfaltovou cestu u Vráblů.

Státní fond životního prostředí: Sázení kvetoucích stromů v intravilánu obce.

Zlínský kraj, podpora JSDH: Pořízení dýchacích přístrojů, náhradních lahví a zásahových oděvů pro jednotku dobrovolných hasičů.

Část projektů již prošla formální kontrolou a nyní čekáme vyhodnocení pořadí žadatelů.

Nový termín svozu nebezpečného a velkoobjemného odpadu

Odvoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů proběhne v novém termínu, a to 7. května 2022.

Masopust

Masopust, lidově ostatky, fašank, končiny či obecně karneval, je třídenní svátek, jakož i slavnostní období mezi Vánocemi a postní dobou. Zatímco jeho počátek, který nastává po svátku Tří králů (6. ledna), má pevné datum, tak jeho konec na Popeleční středu je závislý na datu Velikonoc a končí tak v rozmezí od poloviny února do počátku března. Masopustní zvyky mají zřejmě původ v předkřesťanských slovanských oslavách konce zimy. Podobně se slaví i v jiných slovanských zemích, třeba v Rusku se tento svátek nazývá maslenica a figurují v něm i některé podobné postavy jako v českém masopustu, například kobyla nebo medvěd. Jiný výklad původu masopustu vychází z římského náboženství, které s předjařím spojovalo vegetační a plodnostní božstvo, jako je Bakchus.

V původním smyslu jde o „opuštění masa“ (slovo karneval pochází nejspíš z italského carne levare, „dát pryč maso“).

Masopust pak představoval období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Během něj probíhaly taneční zábavy, zabijačky a také svatby. Vrcholí posledním čtvrtkem tohoto období, zvaným Tučný čtvrtek, spojeným se zabijačkou a hostinou. Poslední tři dny, tedy o masopustní neděli, v pondělí a úterý, které jsou zvány ostatky, končiny, fašank či přímo masopust, se konají různé rituální úkony, průvod masek, scénické výstupy a končí taneční zábavou.
Masopust, a zvláště několik posledních dní tohoto období, byl pro lidi v minulosti oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba se dosyta najíst. Pak následoval dlouhý čtyřicetidenní půst. V době masopustu se na královském dvoře konaly hostiny, ve městech tancovačky, na vesnici vepřové hody. Těm, kdo se slávy nezúčastnil, se posílala bohatá výslužka, kdysi na Moravě zvaná „šperky“ a v Čechách „zabijačka“. Výslužka většinou obsahovala ostatky, huspeninu, klobásy, jelítka, jitrnice, ovar, škvarky.

Masopust končil v noci před Popeleční středou, kdy ponocný zatroubil na roh a rychtář všechny vyzval k rozchodu. Druhý den (na Popeleční středu) naposledy se konzumovaly mastné rohlíky s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě byla povolena kořalka. Oběd však už byl přísně postní, což většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice, pečené brambory.

Zdroj materiálu: Wikipedie, LANGHAMMEROVÁ, Jiřina. Lidové zvyky. Praha: Lidové noviny, 2004. ISBN 80-7106-525-0. S. 14, Masopust. In Ottův slovník naučný. 16. díl. Praha: J. Otto, 1900. S. 948.

Samolepka, která může zachránit život

V rámci projektu SMS ČR, ČKP a JukejReflex byl v naší obci umístěny zásobník reflexních samolepících terčů pro chodce, na místech se zvýšeným rizikem střetu jedoucího motorového vozidla s chodcem v naší obci. Zásobník je umístěn u Obecního domu V Údolí.

Vidět a být viděn, to je pravidlo, které by měli lidé dodržovat při pohybu na silnici. Může jim v tom pomoci chytrá novinka, kterou je box s reflexními samolepkami JukejReflex. Může je použít každý chodec, řidič ho uvidí na vzdálenost 200 metrů. Z hlediska vlastní bezpečnosti je dobré využít reflexních prvků všude tam, kde hrozí, že řidič nemá možnost chodce bezpečně rozeznat.

Usnesení zastupitelstev

Celá znění zápisů ze zasedání zastupitelstva jsou jako vždy přístupna k nahlédnutí na obecním úřadě a vyvěšena na webových stránkách obce. Níže uveřejňujeme alespoň výpis přijatých usnesení.

  • Usnesení z 24. zasedání zastupitelstva konaného dne 15. 12. 2021

Usnesení č. 4/24/2021
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje návrh rozpočtu SOMV na rok 2022.

Usnesení č. 5/24/2021
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu SOMV na období 2023–2024.

Usnesení č. 6/24/2021
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje návrh rozpočtu SPRM-SV na rok 2022.

Usnesení č. 7/24/2021
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje návrh rozpočtu na rok2022. Rozpočet se schvaluje jako vyrovnaný, kde příjmy rozpočtu jsou ve výši 6 139 072 Kč a výdaje činí 6 139 072 Kč.

Usnesení č. 8/24/2021
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2023–2025.

Usnesení č. 9/24/2021
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Usnesení č. 10/24/2021
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství bude s účinností od 1. ledna 2022 činit 600 Kč pro všechny poplatníky dle OZV č. 3/2021.

Usnesení č. 11/24/2021
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje bezúplatné nabytí Hlavní polní cesty HC7 v k.ú. Malá Bystřice do vlastnictví a účetní a majetkové evidence obce.

  • Usnesení z 25. zasedání zastupitelstva konaného dne 12. 1. 2022

Usnesení č. 4/25/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje podpis Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR a pověřuje starostku Lucii Kotrlovou podpisem
tohoto dokumentu. Dohoda bude uzavřena se Státním zemědělským intervenčním fondem k projektu „Rekonstrukce vytápění – obecní dům v Údolí“, registr. číslo žádosti 21/004/19210/672/104/001018.

Usnesení č. 5/25/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje podání žádosti o dotaci k projektu „Výsadba stromů v obci Malá Bystřice“ z programu SFŽP.

Usnesení č. 6/25/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje technický dozor investora pro projekt „Rekonstrukce obecního úřadu“ Ing. Karla Trlicu s cenovou nabídkou ve výši 103 000 Kč bez DPH.

  • Usnesení z 26. zasedání zastupitelstva konaného dne 4. 2. 2022

Usnesení č. 4/26/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje smlouvu o dílo s firmou Aostav s.r.o. a pověřuje starostku Lucií Kotrlovou DiS. podpisem smlouvy s tímto dodavatelem.

Usnesení č. 5/26/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje příspěvek Římskokatolické farnosti Valašská Bystřice na opravu střechy kostela ve výši 25 000 Kč.

Společenská kronika

V měsících březnu a dubnu oslaví své narozeniny tito jubilanti:

  • pan Labaj Josef, 75 let
  • paní Miklová Miluše, 65 let
  • paní Španihelová Marie, 82 let
  • paní Kotrlová Irena, 65 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a spokojenosti v životě.