Pohled na část obce Malá Bystřice ze Svantovítovy skály

Zpravodaj 2022, číslo 3

Stáhnout zpravodaj ve verzi pro tisk


Vážení spoluobčané

Ve dnech 23. a 24. září proběhly volby do obecního zastupitelstva. Skončil tak mandát zastupitelstvu, které rozhodovalo o dění v naší obci v letech 2018–2022. Jednalo se o období divoké a náročné. Povodeň v roce 2019, téměř hororové situace s kovidem či probíhající energetická krize následována tou ekonomickou, to byly a jsou překážky, se kterými zastupitelstvo vede boj. A nutno říct, že úspěšně. Myšlenka „Nelze jen udržovat, potřebujeme investice a rozvoj“ byla naplněna. Dotační podpora v obci nabrala na rychlosti. Majetek obce byl navýšen o téměř 32 mil. korun. Jsem také hrdá na to, že se nám daří podpora komunitního setkávání a postupná obnova tradic, které na vesnici patří. Máme za sebou velký kus práce. Nechci zde sklouznout k rekapitulaci všeho, co máme hotovo. Je to ostatně naše práce, ale je na místě vyzdvihnout práci všech, kteří opravdu makali nad rámec svých povinností, ve svém volnu a většinou zcela zdarma. Výsledky jsou vidět po celé obci. Všem za to velké díky, jsem ráda součástí této společnosti.

Lucie Kotrlová, vaše starostka

Rekonstrukce Obecního domu V Údolí

A v neposlední řadě jsme v rámci snižování nákladů na vytápění realizovali i zateplení stropu druhé poloviny sálu. Ráda bych zde poděkovala firmám pana Hanuliaka a pana Krátkého za naprosto výbornou spolupráci při realizaci. Aby toho nebylo málo, tak jsme ještě přikročili k demontáži venkovního dřevěného podhledu, do kterého nám zatékala voda ze střechy, a byla nutná výměna dvou zničených trámů. Bylo také nezbytné sundat dřevěný kryt z okapu pro jeho zpřístupnění a opravu. Nyní je budova poskytována k zapůjčení pro rodinné oslavy, společenské akce i zájmové kroužky. Zájem je zatím opravdu veliký.

V letošním roce se v budově Obecního domu udělal další opravdu velký kus práce. Je hotova výměna celé otopné soustavy včetně zakomponování dvou akumulačních nádrží. Naším cílem je budovu vytápět bez použití elektrokotle a tím razantně snížit spotřebu elektrické energie i náklady na budovu. Na topení jsme získali 80 % z dotace ze Státního intervenčního fondu (SZIF). V rámci této rekonstrukce jsme zakoupili i nový kotel na tuhá paliva, jelikož starý již nesplňoval zákonnou normu.

Nový kotel na tuhá paliva
Nový kotel na tuhá paliva

Lucie Kotrlová

Otevření zrekonstruovaného obecního úřadu

Rekonstrukce obecního úřadu

O tom, že proběhla oprava prvního patra budovy obecního úřadu z dotačních peněz, již všichni víte. Nyní máme zkolaudováno, žádost o proplacení dotace je schválena a peníze byly poslány na náš účet. Všem, kteří jste přišli na oficiální otevření, děkujeme. Rádi jsme vám vše ukázali a sdíleli jsme s vámi radost z nových prostor. Celé patro je nyní zatepleno. Díky tomuto čekáme snížení nákladů na elektrickou energii, kterou je budova vytápěna.

Lucie Kotrlová

Úpravy v okolí obecního úřadu

V těchto měsících začala další fáze úprav v okolí obecního úřadu. Konkrétně se jedná o výsadbu okrasných stromů, zeleně, tvorba chodníčku a hřiště na pétanque. Vše bude volně k použití snad na jaře příštího roku. V tomto projektu využíváme k realizaci jen vlastní pracovní síly, a tak jsme nuceni délku realizace přizpůsobit právě těmto vlastním silám a časovým možnostem. Realizaci nám usnadňuje dotační podpora Ministerstva životního prostředí, která se však vztahuje pouze na materiál, nikoliv na práci.

Lucie Kotrlová

Úpravy v okolí obecního úřadu

Studie autobusové zastávky

Zastupitelstvo obce nechalo vypracovat studii na novou autobusovou zastávku U Kočíbů. Ta je nutná k tomu, abychom mohli žádat majitele parkoviště u obchodu Jednota (tč. Zlínského kraje) o souhlas s odkupem či převodem na obec Malá Bystřice. Opíráme se o potřebu nové zastávky autobusu, kde bude možné bezpečné nastupování pro občany. A máme k tomu i další důvod. Je to snaha zabránit dalšímu používání plochy jako mezideponii pro obdobné stavební projekty jako tomu bylo v letošním roce.

Studie nové autobusové zastávky
Studie nové autobusové zastávky

Lucie Kotrlová

Brigáda na víceúčelovém hřišti

Hřiště pod Obecním domem v Údolí bylo předáno k užívání již na podzim loňského roku, ale úpravy jeho okolí byly dokončeny až v roce letošním. Dobrovolníci z řad našich sportovců dokončili instalaci sedáků na dlouhou lavici u hřiště, položili dlažbu a prodloužili oplocení v odpočinkové zóně hřiště. Následně zde byl umístěn mobiliář jako jsou lavičky, odpadkový koš a květináče. Také byly pořízeny fotbalové branky. Celé léto bylo hřiště hojně využíváno jak dětmi, tak dospělými sportovci.

Hřiště vám je k dispozici a můžete ho volně užívat. Žádáme vás však o dodržování provozního řádu hřiště.

Lucie Kotrlová

Potřebujeme v obci obchod?

Jednoznačně ano. Zastupitelstvo se stejně jako v minulém roce usneslo podpořit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na úhradu nákladů souvisejících s provozem prodejny Jednota. Jedná se o finanční dotaci ve výši 80 000 Kč na jeden kalendářní rok. Bez této dotace nám dle vedení Jednota, Spotřební družstvo ve Vsetíně, hrozí omezení otevírací doby prodejny. Současně prodejna v Malé Bystřici žádá o dotační podporu z dotačního programu Zlínského kraje „Obchůdek 2022“.

Lucie Kotrlová

Volby do zastupitelstev obcí

Ve dnech 23. a 24. září se konaly volby do zastupitelstev obcí. V naší obci byla jen jedna kandidátní listina, a to Sdružení nezávislých kandidátů – Za obec krásnější. K volebním urnám přišlo 134 voličů z celkového počtu 262. Volební účast dosáhla 51,15 %, byla tak opět vyšší než okresní i celorepublikový průměr.
Nově zvolení zastupitelé obce Malá Bystřice s počty obdržených hlasů:

 • Lucie Kotrlová, DiS., 116 hlasů,
 • Ing. Alena Válková, 105 hlasů,
 • Zbyněk Mikel, 108 hlasů,
 • Ing. Lucie Talašová, 95 hlasů,
 • Mgr. Šárka Konupčíková, 95 hlasů,
 • Mgr. Lucie Škabrahová, 94 hlasů,
 • • Ing. Petr Pohořelský, 104 hlasů.

Alena Válková

Letošním nejmladším voličem byla slečna Adéla Horáková
Letošním nejmladším voličem byla slečna Adéla Horáková
Zastupitelstvo obce pro období 2022-2026
Zastupitelstvo obce pro období 2022-2026

Soutěž Vesnice roku

Soutěž Vesnice roku je organizována již od roku 1995. Vyhlašuje ji Ministerstvo pro místní rozvoj společně s Ministerstvem zemědělství, Spolkem pro obnovu venkova a Svazem měst a obcí, a to ve spolupráci s jednotlivými kraji a dalšími institucemi a organizacemi. Soutěž probíhá ve dvou kolech – krajském a celostátním. Všechny přihlášené obce jsou nejdříve hodnoceny v krajském kole. Do celostátního kola za každý kraj postupuje pouze jedna obec, které byla udělena Zlatá stuha v krajském kole. V celostátním kole jsou vyhodnocena první tři místa. V letošním roce se ve Zlínském kraji přihlásilo deset obcí a prezentace jednotlivých obcí probíhala ve dnech 13., 14. a 16. června, kdy každá obec měla na své představení 120 minut. Naši obec hodnotící komise navštívila 13. června. Prohlédli si zrekonstruované prostory 1. patra obecního úřadu, knihovnu, vybudovanou místní komunikaci v Chlévisku, obě realizovaná hřiště, Obecní dům V Údolí a ochutnali výrobky v provozně HM Ogaři s.r.o. Poté nasedli do hasičského auta, které je vyvezlo na Santov, kde si pod dozorem zkušeného zvoníka pana Radomíra Mikulenky mohli zkusit zazvonit v naší malebné zvoničce, seznámili se s chovem zvířat na rodinné farmě u Mitášů a to vše zakončili v hospodě Santov, ve které na ně čekali zástupci všech spolků v obci. Na připraveném armwrestling stole si několik odvážlivců zkusilo páku s mistrem světa v tomto sportu, panem Jaroslavem Štůskem, všichni degustovali mléčný karamel manželů Přistoupilových a celkově i přes náhlou průtrž mračen vládla na terase hospody přátelská atmosféra, která na členy komise velmi zapůsobila. Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří nám pomohli s organizací, zajištěním občerstvení, průběhem prezentace obce, či jinak přiložili ruce k dílu. Bez vás bychom to nedokázali.

Vyhlášení výsledků proběhlo ve středu 22. června ve Zlíně. Vítěznou obcí Zlínského kraje se stala Zašová, kde se v pátek 29. července uskutečnilo slavnostní předávání cen. Krajské kolo zde bylo oficiálně ukončeno za účasti ministra zemědělství, hejtmana Zlínského kraje, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova ČR, předsedkyně Sdružení místních samospráv České republiky a řady dalších významných hostů. Naše obec získala krásné ocenění, a to Cenu naděje pro živý venkov, nad kterou převzalo záštitu Sdružení místních samospráv ČR. Malá Bystřice byla oceněna především za dobrovolnickou a občanskou společnost. Jedná se o velké ohodnocení všech, kterým není lhostejný život v naší obci. Všem, kteří nám ve svém volném čase pomáhají posunout Malou Bystřici o pořádný kus dál. Z celého srdce vám všem děkujeme. Cena naděje pro živý venkov je především o vás.

Starostka a místostarostka obce spolu s předsedou hodnotící komise Františkem Hajdůchem (starosta obce Dolní Němčí) a místopředsedou komise 
Martinem Žabčíkem (starosta obce Ratiboř) při slavnostním přebírání cen v Zašové.
Starostka a místostarostka obce spolu s předsedou hodnotící komise Františkem Hajdůchem (starosta obce Dolní Němčí) a místopředsedou komise Martinem Žabčíkem (starosta obce Ratiboř) při slavnostním přebírání cen v Zašové.

Alena Válková

Mobilní aplikace Obecní síť

Stáhněte si do svého mobilu aplikaci Obecní síť. Budete mít čerstvé informace o novinkách v naší obci po ruce a najdete si přehled naplánovaných akcí a událostí. Zároveň si můžete kdekoliv pohodlně prolistovat obecní zpravodájek. Spousta dalších vychytávek bude postupně přibývat. Odkazy ke stažení aplikace najdete také na webu obce malabystrice.cz/obecni-sit.

Mobilní aplikace Obecní síť

Hry bez hranic

Kdo by si nepamatoval na legendární soutěžní pořad konaný od roku 1965. Na původní myšlenku, aby se evropské země zábavnou formou propojily a spřátelily se, navázal v letošním roce Mikroregion Střední Vsetínsko.
V sobotu 11. června se uskutečnil první ročník v Ratiboři, kde se proti sobě utkalo 13 týmů reprezentujících každou jednotlivou obec Mikroregionu. Náš tým vybojoval krásné 7. místo. Společně s protihráči se utkali v soutěžích s těmito názvy: Zakládání kvasu, Pečení chleba, Vzpomínky na vlek v Kobelném, Včely dělnice a Soutěž kapitánů.

Děkujeme všem fanouškům, kteří přijeli malobystřický tým podpořit. Celé odpoledne provázela skvělá nálada a doufáme, že jste si to užili stejně jako naši soutěžící.

Druhý ročník se uskuteční v roce 2024 u nás v Malé Bystřici.

Alena Válková (text), Štěpán Adámek (foto)

Sousedské odpoledne

V sobotu 16. července se středem obce nesly známé melodie v podání Dechové hudby Valašského Meziříčí.

Senioři ve spolupráci s místním SDH uspořádali na hasičském výletišti U Kočíbů tradiční Sousedské odpoledne. Občané měli možnost setkat se, poslechnout si dechovku, zatančit si, popovídat si, zavzpomínat na staré časy, zkrátka odreagovat se od problémů všedních dní. Tato příjemná akce již poněkolikáté obohatila kulturní život v naší obci, a proto i letos obec neváhala a událost finančně podpořila.

Uspořádat podobnou akci vyžaduje opravdu velké úsilí, za které všem organizátorům děkujeme a přejeme jim hodně elánu do přípravy dalších ročníků.

Alena Válková

Zápas ženatých proti svobodným

Poslední červencový víkend patřil opět fotbalovému utkání ženatých proti svobodným. Letošnímu třináctému ročníku bohužel nepřálo počasí. Heslem dne se tak stal slogan „Nejsme přece z cukru“. Hráči se nenechali odradit nepřízní počasí a odehráli plnohodnotný zápas, za který by se nemuseli stydět ani profesionální fotbalisté. V bráně ženatých letos chytal Lukáš Krátký a do brány svobodných se postavil Tomáš Kotrla. Výsledné skóre bylo 5:2 ve prospěch ženatých. Příchozí diváci si sledování zápasu mohli zpříjemnit širokou nabídkou občerstvení.

Vítězný tým přebral od starostky putovní talíř. Vzhledem k počasí byl ale vítězem každý, který se utkání zúčastnil. Odhodlání a týmový duch hráčů byly obdivuhodné a dokázaly překonat i rozmary počasí. Pořadatelé v letošním roce nezapomněli ani na nejmenší fanoušky a po zápase se na hřišti nafoukl skákací hrad.

Závěrem mi dovolte poděkovat organizátorům za další skvělou událost v naší obci a také divákům, kteří se nenechali odradit počasím a přišli podpořit úsilí svých favoritů.

Alena Válková

Ovčácké slavnosti na Santově

Letošní Ovčácké slavnosti na Santově se konaly v sobotu 17. září a nabízely skutečně bohatý program. Návštěvníci zhlédli ukázky stříhání ovcí, výroby sýrů nebo módní přehlídku oděvů a doplňků z ovčí vlny, a seznámili se s prací ovčáckého psa. Když některému z příchozích na valašském vzduchu vyhládlo, mohl soutěžit v pojídání halušek. Z doprovodného programu bylo možné zúčastnit se setkání přadlen nebo různých soutěží pro děti i dospělé. Pro nejmenší návštěvníky a jejich rodiče byly připraveny řemeslné dílničky. To vše bylo doprovázeno hudebními vystoupeními, představili se např. Malí ogaři, Malůšata z Folklorního spolku Lipta z Liptálu, Cimbálovka Mirka Urubka a další. Každoročním lákadlem pro všechny jsou stánky s rukodělnými a jinými výrobky, které běžně v obchodě nekoupíte. Neméně atraktivní jsou jistě i stánky s občerstvením nabízející valašské speciality, mléčný karamel či jiné dobroty.

Obec Malá Bystřice poskytla organizátorům finanční a materiální pomoc. Velmi nás těší, že si tato událost za 9 let své existence získala své jméno a stálé příznivce.

Alena Válková


Přehled akcí v naší obci

3. 12. Rozsvěcování vánočního stromečku na hasičském výletišti
5. 12. Mikulášská družina
17. 12. Vánoční jarmark na Santově
14. 1. Výroční schůze sportovců s tancem
11. 2. Hasičský ples
18. 2. Obecní zabíjačka

Všichni jste srdečně zváni.

Rozsvícení vánočního stromečku 2022
Rozsvícení vánočního stromečku 2022

Usnesení zastupitelstev

Celá znění zápisů ze zasedání zastupitelstva jsou jako vždy přístupna k nahlédnutí na obecním úřadě a vyvěšena na webových stránkách obce. Níže uveřejňujeme alespoň výpis přijatých usnesení.

 • Usnesení z 30. zasedání zastupitelstva konaného dne 17. 8. 2022

Usnesení č. 4/30/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje nabídku na vypracování projektové dokumentace pro stavební úpravy a přístavbu obecního domu V Údolí a uzavření smlouvy o dílo se společností Ateliér LIPROJEKT s.r.o. Cenová nabídka je stanovena ve výši 378 000 Kč bez DPH, což činí 3,5 % odhadované průměrné ceny investice.

Usnesení č. 5/30/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. D/1255/2022/KH uzavřenou mezi Zlínským krajem a obcí Malá Bystřice.

Usnesení č. 6/30/2022
I. Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje prodej části pozemku p.č. 3917, dle přílohy č. 1 záměru prodeje nemovitosti č.j. 418/2022/OÚMB, v katastrálním území Malá Bystřice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, panu XXX, trvale bytem Malá Bystřice č.p. 29, za cenu 20 Kč/m2.
II. Podmínkou prodeje nemovitého majetku je úhrada nákladů spojených se zpracováním geometrického plánu, kupní smlouvy i zápisu do katastru nemovitosti kupujícím.

Usnesení č. 7/30/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje záměr prodeje parcely p.č. 3967 o výměře 501 m2 nacházející se v k.ú. Malá Bystřice, zapsané na LV č. 10001. Podmínkou prodeje nemovitého majetku je úhrada nákladů spojených se zpracováním geometrického plánu, kupní smlouvy i zápisu do katastru nemovitosti kupujícím.

Usnesení č. 8/30/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje kupní smlouvu pro nákup pozemku p.č. 3993 o rozloze 358 m2 za cenu 50 Kč/m2 do majetku obce.

Usnesení č. 9/30/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje kupní smlouvu pro nákup pozemku p.č. 3955/1 o rozloze 198 m2 za cenu 100 Kč/m2 do majetku obce.

Usnesení č. 10/30/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje Smlouvu o připojení výrobny k distribuční soustavě na napěťově hladině 0,4 kV (NN) číslo 22_SOP_01_4122016227 uzavřenou mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. a obcí Malá Bystřice.

 • Usnesení z 31. zasedání zastupitelstva konaného dne 9. 9. 2022

Usnesení č. 4/31/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje Smlouvu o připojení výrobny k distribuční soustavě na napěťově hladině 0,4 kV (NN) číslo 22_SOP_01_4122016235 uzavřenou mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. a obcí Malá Bystřice.

Usnesení č. 5/31/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje Smlouvu o připojení výrobny k distribuční soustavě na napěťové hladině 0,4 kV číslo 22_SOP_01_4122016246 uzavřenou mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. a obcí Malá Bystřice.

Usnesení č. 6/31/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje prodej pozemku p.č. 3967 v katastrálním území Malá Bystřice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, žadatelům: paní XXX, paní XXX, panu XXX a panu XXX, za cenu 5 Kč/m2.
II. Podmínkou prodeje nemovitého majetku je úhrada nákladů spojených se zpracováním geometrického plánu, kupní smlouvy i zápisu do katastru nemovitosti kupujícím.

Usnesení č. 7/31/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje přistoupení ke Smlouvě o sdružení honebních pozemků do honitby honebního společenstva Malá Bystřice.

 • Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva konaného dne 17. 10. 2022

Usnesení č. 3/1/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schválilo zvolení jednoho místostarosty.

Usnesení č. 4/1/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn.

Usnesení č. 5/1/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty postupem navrženým předsedající.

Usnesení č. 6/1/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice volí starostkou obce Lucii Kotrlovou, DiS.

Usnesení č. 7/1/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice volí místostarostkou obce Ing. Alenu Válkovou.

Usnesení č. 8/1/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Usnesení č. 9/1/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice volí předsedkyní finančního výboru Ing. Lucii Talašovou.

Usnesení č. 10/1/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice volí předsedkyní kontrolního výboru Mgr. Lucii Škabrahovou.

Usnesení č. 11/1/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice volí za členy finančního výboru Mgr. Evu Hanuliakovou a Bc. Alžbětu Pohořelskou.

Usnesení č. 12/1/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice volí za členy kontrolního výboru pana Marka Petrůska a pana Milana Melichaříka.

Usnesení č. 13/1/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje zřízení komise stavební, sociální a kulturní, zemědělské a životního prostředí. Všechny uvedené komise budou tříčlenné.

Usnesení č. 14/1/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje za předsedu stavební komise pana Zbyňka Mikla, předsedkyní sociální a kulturní komise Mgr. Šárku Konupčíkovou a předsedou komise zemědělské a životního prostředí Ing. Petra Pohořelského.

Usnesení č. 15/1/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice volí za členy stavební komise pana Libora Hanuliaka a pana Jaroslava Petrůska, za členy sociální a kulturní komise pana Pavla Teplého a paní Irenu Davidovou, za členy komise zemědělské a životního prostředí pana Jaroslava Štůska a pana Jiřího Mitáše.

Usnesení č. 16/1/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice v souladu s §72 a §82 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1 200 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení, tedy 17. 10. 2022.

Usnesení č. 17/1/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice v souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 13 000 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty, tedy 17. 10. 2022.

Usnesení č. 18/1/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice určuje Lucii Kotrlovou, Dis., starostku obce, aby spolupracovala s pořizovatelem – odborem územního plánování, stavebního řádu a dopravy Městského úřadu Vsetín, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“):

 1. při zpracování a úpravě návrhu zadání (změny) územního plánu obce Malá Bystřice (§ 47 odst. 1 a 4 stavebního zákona),
 2. při vyhodnocení výsledků projednání návrhu (změny) územního plánu obce Malá Bystřice, zajištění řešení případných rozporů a v případě, že je potřebné pořídit na základě výsledků projednání nový návrh (změny) územního plánu obce Malá Bystřice, zpracování návrhu pokynů pro jeho zpracování (§ 51 odst. 1 a 3 stavebního zákona),
 3. při vyhodnocení výsledků projednání a zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu (změny) územního plánu obce Malá Bystřice (§ 53 odst. 1 stavebního zákona).
 4. při výběru nejvhodnější varianty řešení návrhu změny územního plánu obce Malá Bystřice na základě uplatněných stanovisek, popřípadě řešení rozporů, námitek a připomínek; ostatní varianty se zařadí do odůvodnění včetně informace, jaké k nim byly uplatněny stanoviska, námitky a připomínky (§55 odst. 7 stavebního zákona).
 • Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva konaného dne 31. 10. 2022

Usnesení č. 4/2/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice stanovuje v souladu s §102, odst. 2, písm. a) kompetenci starostovi obce k provádění rozpočtových opatření v případě přijetí a vydání dotací bez ohledu na jejich výši. S rozpočtovým opatřením bude zastupitelstvo seznámeno na nejbližším zasedání.

Usnesení č. 5/2/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje limit 50 000 Kč jako pravomoc starosty pro přesuny v rámci rozpočtu bez nutnosti schválení zastupitelstvem. S rozpočtovým opatřením bude zastupitelstvo seznámeno na nejbližším zasedání.

Usnesení č. 6/2/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje Rozpočtové opatření č. RO/2022/013 Zapojení dotací, přesun mezi paragrafy (projekt OD Údolí) ze dne 31. 10. 2022. Přijetí dotací ve výši 65 138,65 Kč a přesuny finančních prostředků mezi paragrafy ve výši 1 084 000 Kč.

Usnesení č. 7/2/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje podání žádosti o stavební povolení k projektu vybudování chodníku do horní části obce.

Usnesení č. 8/2/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje zadání projektové přípravy potřebné k žádosti o dotaci
na opravu místní komunikace v místní části Bošová, konkrétně
na parcele p.č. 3954.

Usnesení č. 9/2/2022
Zastupitelstvo obce Malá Bystřice schvaluje inventarizační komisi ve složení: předsedkyně Ing. Lucie Talašová; členové komise Ing. Alena Válková, Zbyněk Mikel, Ing. Petr Pohořelský.
Majetková inventarizace bude provedena 19. 12. 2022 od 9.00 hodin.

Společenská kronika

V měsících září, říjnu, listopadu a prosinci oslavili nebo oslaví své
narozeniny tito jubilanti:

paní Smětáková Anna, 75 let
pan Škabraha Stanislav, 70 let
paní Tydlačková Alena, 65 let
paní Studenková Emilie, 70 let
paní Novosadová Radmila, 86 let
paní Zajíčková Emilie, 83 let
paní Štůsková Jaroslava, 70 let
pan Ildža Miroslav, 80 let
paní Vráblová Marie, 98 let
pan Studenka Miloslav, 70 let
paní Škabrahová Žofie, 84 let
paní Šrámková Jaroslava, 75 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a spokojenosti v životě.

OPUSTILI NÁS
V září letošního roku nás navždy opustili vážený pan Miroslav Vrábel (8. 9.) a vážený pan Vladimír Teplý (28. 9.). Všem příbuzným vyslovujeme hlubokou a upřímnou soustrast.

Přehled svozu popelnic směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu

Aktualizovaný přehled svozu popelnic směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu pro druhou polovinu roku 2022 najdete také na webu v záložce Termíny svozu odpadu.

ČEZ: Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ČEZ: Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Občanská poradna Vsetín
Občanská poradna Vsetín