Pohled na část obce Malá Bystřice ze Svantovítovy skály

Zpravodaj 2023, číslo 1

Stáhnout zpravodaj ve verzi pro tisk


Vážení spoluobčané, milí přátelé

Chci vás na začátku nového roku 2023 pozdravit a popřát vám především pevné zdraví, veselou mysl a spoustu splněných přání. Stojíme na počátku roku, od kterého nevíme co přesně čekat. Vždy však platí, že štěstí přeje připraveným.

Za naši obec mohu zodpovědně říct, že jsme připraveni zajistit fungování úřadu i celé obce v takovém rozsahu, na který jste zvyklí. A nejen to.

Zastupitelstvo v Malé Bystřici si na letošní rok stanovilo opravdu nemalé cíle. Chtěli bychom dotáhnout projektovou přípravu na rekonstrukci Obecního domu V Údolí, zúročit získané stavební povolení na nový chodník a poprat se o dotaci na něj. Mimo tyto dva velké projekty nás po celý rok zaměstná akce, kterou jsme pracovně nazvali „Údržba a úklid veřejných prostranství a prostor“.

Na závěr mi, vážení spoluobčané, dovolte za celý obecní úřad ještě jednou popřát pevné zdraví a vše dobré.

Lucie Kotrlová, starostka

Odpadové hospodářství

V níže uveřejněné tabulce je patrné, že cena za likvidaci odpadu nám během tří let stoupla o cca 35 %. V letošním roce byla výše poplatku za likvidaci ponechána. Se zachováním poplatku v dané výši nám, prosím, pomozte také vy.

Je zřejmé, že třídit plast se opravdu vyplatí a opravdový nerozum jsou sáčky s odpadem různých velikostí umístěné vedle vaší popelnice během svozu.

Odpadové hospodářství v obci v letech 2021–2023
Odpadové hospodářství v obci v letech 2021–2023

Lucie Kotrlová

Místní poplatky v roce 2023

Termín pro uhrazení poplatků za odpady a psy pro rok 2023 je do konce dubna. Poplatky je možné uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo bezhotovostní platbou na účet obce. Výše poplatků je stanovena na 600 Kč pro občana s trvalým pobytem v obci a 600 Kč pro vlastníka nemovitého objektu zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve kterém není přihlášená žádná fyzická osoba a který je umístěn na území obce.

Poplatek za jednoho a druhého psa je 50 Kč, za třetího a každého dalšího psa 100 Kč.

Číslo účtu obce je 10723851/0100, jako variabilní symbol uveďte prosím evidenční či popisné číslo, např. 036 (evidenční číslo chaty), 36 (popisné číslo objektu).

Lucie Kotrlová

Volby prezidenta republiky

Starostka obce Malá Bystřice podle § 34 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů oznamuje:

 1. Volba prezidenta republiky se uskuteční v pátek 13. 1. 2023 od 14.00 do 22.00 a v sobotu 14. 1. 2023 od 8.00 do 14.00.
 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost: Obecní úřad Malá Bystřice, Malá Bystřice 55, telefonní spojení – volební místnost: 571 443 570 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci.
 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním
  pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským.
 4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
 5. V případě konání 2. kola se volby uskuteční v pátek 27. 1. 2023 od 14.00 do 22.00 a v sobotu 28. 1. 2023 od 8.00 do 14.00. Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

Veškeré dostupné informace k volbám naleznete na webech mvcr.cz/volby nebo volby.cz.

Lucie Kotrlová

Adventní hra pokračuje

V předvánočním čase jsme o druhé až čtvrté adventní neděli uveřejňovali kvízové otázky související s místem a událostí z historie naší obce. Vaším úkolem bylo místo najít a vyfotit se u loga obce, které je na místě umístěno. Je nám to moc líto, ale nikdo se do soutěže nezapojil. Námi naplánované hodnotné ceny (poukaz do Hospody Santov, dobroty od Ogarů a skvělý mléčný karamel) pro úspěšné hledače zatím nemají majitele.

Rozhodli jsme se hru prodloužit do 31. 1. 2023. Dáme ještě šanci lednovým procházkám po katastru v naší obci. Zároveň vám zde uveřejníme ještě jednou otázky i s nápovědami a ty, kteří opravdu tápou, zveme k nám na obecní úřad pro další nápovědu. Všechny úspěšné hledače zařadíme do slosováni o ceny, které proběhne na obecní zabijačce dne 18. 2. 2023.

Otázka na čtvrtou adventní neděli:
Ne vždy jsou okamžiky v naší historii jen veselé. Jedné takové události se týká i poslední hádanka v našem kvízu. V roce 1976 došlo k velkému sesuvu půdy v jedné části obce. Rodinné domy měly značně narušenou statiku, rozpraskané zdi a některé rekreační objekty byly zdemolovány úplně. Obyvatelé těchto domů byli nuceni rychle najít náhradní ubytování a z naší obce se odstěhovat.
Malá nápověda: tabulku najdete umístěnou u příjezdové komunikace k této oblasti, ve směru od hlavní cesty a točny autobusu.

Otázka na třetí adventní neděli:
Jestlipak víte, na kterých místech obce byly v průběhu minulosti umístěny obecní úřady či národní výbory? Všichni z vás určitě vědí, že v minulosti byl centrem naší obce Santov. Tomu odpovídala i občanská vybavenost. No kopci jste našli vše: školu, obchod, řeznictví, kovářství a mimo jiné i úřad. Ovšem nic z tohoto dnes hledat nebudeme.
Malá nápověda: při přípravách na oslavu 400 let naší obce k nám doputovala fotografie se stavením, na kterém je umístěna právě ona hledaná úřední deska. Ještě jednou děkujeme majiteli za poskytnutí materiálů. Jeho jméno zatím nebudeme zveřejňovat, jelikož by nápověda byla opravdu veliká.

Úřední deska v Malé Bystřici

Otázka pro druhou adventní neděli:
Lípa svobody nebo též lípa republiky je velmi časté označení památných, pamětních a významných stromů, z nichž byla většina vysazena během 20. století. Především pak u příležitosti založení Československé republiky (tyto stromy pocházejí obvykle z roku 1919). Informace o existenci této lípy k nám doputovala z rodinné kroniky našich občanů. V příštím roce bychom rádi okolí tohoto stromu vrátili důstojnost, místo uklidili a označili pro generace po nás.
Malá nápověda: 8. května 1945 bylo v Malé Bystřici rozpuštěno zastupitelstvo a ustanoven nový Místní národní výbor se sídlem v budově školy na Santově. Odtud se pak vydal slavnostní průvod občanů Malé Bystřice na pochod právě kolem
naší lípy svobody.

Tak tedy váš úkol zní takto: najděte hledané místo, vyfoťte se u tabulky s logem naší obce a foto zašlete na info@malabystrice.cz.

Lucie Kotrlová


Hodové posezení

Pátek 4. listopadu byl na Malé Bystřice ve znamení hodového veselí a radosti z opětovného setkání se. Jako první byla připravena degustace řízená zkušeným someliérem, který pro tento večer vybral osm vzorků vína od pěti vinařů z jižní Moravy. Ochutnávalo se šest vín bílých a dvě vína červená. Nabídka byla vskutku široká a svého favorita si tak snad každý našel. Pro zájemce byly k vínu připraveny i zvěřinové speciality nebo sýrový talíř.
Poté vystoupila cimbálová hudba z Valašské Bystřice, u které jsme si nejen zatančili, ale také zazpívali některou z krásných lidových písní. Děkujeme za příjemnou atmosféru, která vládla celým večerem, a doufáme v návaznost dalších ročníků Hodového posezení.

Alena Válková (text i foto)

Mikulášská nadílka

V pondělí 5. prosince navštívil Mikuláš se svou družinou děti v naší obci, aby v Knize hříchů zjistil, zda byly celý rok hodné a jestli si je náhodou čerti nebudou muset odnést s sebou. Naštěstí tu máme samé hodné holky a kluky, kteří se navíc naučili krásné básničky, tak se čerti vraceli do pekla sami a děti se mohly radovat z mikulášské nadílky.

Mikulášská nadílka 2023
Mikulášská nadílka 2023

Usnesení zastupitelstev

Celá znění zápisů ze zasedání zastupitelstva jsou jako vždy přístupna k nahlédnutí na obecním úřadě a vyvěšena na webových stránkách obce. Níže uveřejňujeme alespoň výpis přijatých usnesení.

Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva konaného dne 9. 12. 202

Schválená usnesení

 • členové návrhové komise: Mgr. Šárka Konupčíková a Ing. Petr Pohořelský
 • program jednání zasedání zastupitelstva obce
 • zápis z minulého zasedání zastupitelstva
 • návrh rozpočtu na rok 2023
 • příloha OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pro rok 2023
 • aktualizaci Směrnice č. 2/2012 k inventarizaci majetku obce
 • aktualizace Směrnice pro poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců obce Malá Bystřice
 • změna výše příspěvku na stravování starostovi
 • rozhodnutí, že nebudeme vybírat stočné

Vzato na vědomí

 • rozpočtové opatření č. RO/2022/014
 • okolnosti k možnosti zahájení provedení změny územního plánu
 • posunutí termínu podání žádosti o dotaci na opravu komunikace v místní části Bošová
 • změna zveřejňování zápisu
 • nový návrh studie obecního domu V Údolí

Společenská kronika

V měsících lednu a únoru oslaví své narozeniny tito jubilanti:

pan Teplý Pavel, 70 let
paní Šrámková Lidmila, 86 let
paní Sedláčková Vlasta, 65 let
paní Hrabinová Milena, 75 let
pan Bača Robert, 85 let
paní Streitová Věra, 88 let
pan Mikulenka František, 82 let
paní Sedláčková Věra, 90 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a spokojenosti v životě.

OPUSTILI NÁS

Dne 8. prosince 2022 nás navždy opustila paní Marta Štůsková, které bylo 99 let a byla nejstarší občankou Malé Bystřice. Rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Ekumenické setkání

Na středu 25. ledna 2023 je od 17.00 naplánováno ekumenické setkání v Obecním domě V Údolí. Hlavní myšlenkou těchto setkání je jednota křesťanů. V naší obci se zpravidla setkávají bratři a sestry sborů Českobratrské církve evangelické, Římskokatolické církve a Církve Bratrské.

Přehled akcí v naší obci

14. 1. Výroční schůze sportovců s tancem
18. 2. Obecní zabíjačka

Všichni jste srdečně zváni.

Přehled svozu popelnic směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu

Aktualizovaný přehled svozu popelnic směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu pro první polovinu roku 2023 najdete na webu v záložce Termíny svozu odpadu.

Pozvánka na obecní zabijačku
Tříkrálová sbírka 2023
Tříkrálová sbírka 2023